Městský úřad Kunovice je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba.

Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla na městský úřad doručena.

Žádost o informace lze podat třemi způsoby:

 1. telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
 2. ústně – osobně
 3. písemně na adresu Městský úřad, nám. Svobody 361, 686 01 Kunovice (rozumí se též faxem nebo elektronicky viz informace e – podatelna)
  Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně.

U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:

 • utajovaných skutečností
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů
 • duševního vlastnictví

Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:

 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • informace dosud nerozhodnuté

Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:

 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví