Základní informace pro podání žádosti o občanský průkaz
V souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1.ledna 2012 vydávají následující typy občanských průkazů:
– občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (správní poplatek za vydání  činí Kč 500,-),
– občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
– občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (podle důvodu vydání činí správní poplatek Kč 100,- Kč, případně je vydání bez poplatku).Je možné vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude obsahovat digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, tzn., že fotografie občana bude pořízena přímo na úřadě, podobně jako je tomu u cestovních dokladů.

– o občanský průkaz lze požádat na Městském úřadě Uh.Hradiště nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
– pokud občan sdělí, že si nepřeje zápis údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše,
– do občanských průkazů se již nezapisují údaje týkající se manžela/manželky, partnera/partnerky a dětí,
– lhůta pro vyhotovení občanského průkazu je 30 denní.

Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Případné dotazy zodpoví občanům pracovnice odboru správních agend
– občanské průkazy – tel. 572 525 802 – 4

Základní informace pro podání žádosti o cestovní pas

K překročení hranice a členským státem EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.
Pas typu Blesk
Žadatel = mladší 15 let
•    přinést 2 fotky od fotografa
•    přinést RL dítěte, starý cestovní pas, pokud dítě nikdy pas nemělo, je nutno dítěti vyřídit Osvědčení o státním občanství ČR
•    přinést Osvědčení o státním občanství ČR dítěte, rodný list dítětě, starý cestovní pas dítěte
•    postačí, když přijde jen rodič, který předloží platný občanský¨ průkaz
•    platnost pasu – 6 měsíců
•    správní poplatek – Kč 1.000,–.
•    Žadatel = 15 let a výše
•    přinést 2 fotky od fotografa
•    v případě žadatele-dítěte ve věku 15 – 18 let, musí přijít současně se žadatelem-dítětem i jeho zákonný zástupce (rodič), žadatel-dítě i jeho zákonný zástupce předloží každý svůj platný občanský průkaz, žadatel-dítě předloží rodný list a současně svůj starý cestovní pas, pokud jej vlastní
•    platnost pasu – 6 měsíců
•    správní poplatek – Kč 1.500,–.Pas s biometrickými údaji
Žadatel = mladší 15 let
•    přijít dítě a zákonný zástupce (otec nebo matka dítěte)
•    přijít bez fotek a bez žádosti
•    zákonný zástupce přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, starý cestovní pas dítěte (pokud dítě nikdy pas nemělo, je nutno mu vyřídit Osvědčení o státním občanství ČR)
•    platnost pasu – 5 let
•    správní poplatek – Kč 100,–.
Žadatel = 15 – 18 let
•    přijít dítě a zákonný zástupce
•    přijít bez fotek a bez žádosti
•    dítě přinese svůj občanský průkaz a rodný list, zákonný zástupce přinese svůj občanský průkaz
•    platnost pasu – 10 let
•    správní poplatek – Kč 600,–
•    žádost musí podat dítě s rodičem, vyzvednout pas může jen dítě po předložení svého občanského průkazu.
Žadatel = 18 a více let
•    přijít bez fotek a bez žádosti
•    přinést občanský průkaz a starý cestovní pas
•    platnost pasu – 10 let
•    správní poplatek – Kč 600,–
•    pas si musí vyzvednout žadatel osobně.Přihlášení k trvalému pobytu


Je nutné předložit tyto doklady:

  1. Občanský průkaz platný
  2. Matriční doklady – pokud se stěhuje z okresu do okresu (rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
  3. Doklad o vlastnictví domu (výpis z Katastru nemovitostí – ne starší 2 měsíců),
    nebo nájemní nebo darovací smlouvu,
    nebo písemný souhlas majitele bytu, domu -notářsky ověřený
  4. Pokud majitel podepíše po prokázání doklady souhlas s TP před pracovnicí ohlašovny, není nutný notářsky ověřený souhlas.
    Správní poplatek pro osoby od 15 let činí 50,- Kč

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu.
Z přihlášení k trvalého pobytu nevyplývají žádná práva k objektu a k vlastníkovi nemovitosti.
Údaj o přechodném pobytu je od roku 2000 zrušen.
Při změně trvalého pobytu je povinnost občana přihlásit se do 10 dnů na trvalý pobyt v místě nového bydliště.

 

Žádost o výpis z rejstříku trestů


Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen výpis) týkající se této osoby. Za vydání výpisu se platí poplatek podle zákona o správních poplatcích kolkovou známkou ve výši 50,- Kč.
Ověření se provede podle platného občanského průkazu, rodného listu nebo jiného dokladu na úřadě, který vede matriku. Tyto orgány po ověření správnosti údajů žádost nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů.

Žádost o výpis z rejstříku trestů může občan vyřídit osobně v Praze, nebo na základě udělení plné moci jiné osobě.
Podpis na plné moci musí být notářsky ověřen (provádí matriky), vytiskne se na kterémkoliv pracovišti CzechPointu na požádání. Cena je 50,- Kč

 

Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů z matričních knih


Údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize se v matričním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu. Názvy obcí a okresů nebo států se v matričním dokladu uvádějí současným názvem.

Matriční úřad vydá matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům na základě písemné žádosti osobně, nebo na doručenku.

Žádost o vydání matričního dokladu vyřizuje občan na matričním úřadě v místě jeho narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Na základě zákona č.207/2001 Sb. § 24 se vydávají matriční doklady z uzavřeného zápisu na předepsaném tiskopise.