Pravidla a účely pro poskytování příspěvků (pololetně) z rozpočtu
města Kunovice

 

Město Kunovice poskytuje příspěvky (pololetně) z rozpočtu města, na které je vyčleněna samostatná částka v rozpočtu města a jejich konkrétní rozdělení podléhá níže uvedeným pravidlům a účelům.

Příspěvky (pololetně) je možné poskytnout z rozpočtu města za těchto podmínek:

1. Příspěvky (pololetně) se poskytují příspěvkovým organizacím, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, nadacím, nadačním fondům, popř. dalším subjektům splňujícím tyto podmínky:

a) sídlo žadatele, popř. jeho činnost je vykonávána na území města Kunovice s výjimkou žadatelů působících v oblasti zdravotní, humanitární a rozvojové pomoci
b) žadatel má platné oprávnění provozovat činnost, na níž je příspěvek (pololetně) žádán
c) majetek žadatele není v konkurzu, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
d) s žadatelem není vedeno řízení o jeho likvidaci jako fyzické nebo právnické osoby
e) s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kunovice a jeho organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem
f) žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, pokud orgán dárce nerozhodne jinak

2. Příspěvky (pololetně) mohou být poskytovány pouze na výdaje související s tím zdaňovacím obdobím, ve kterém byly příspěvky (pololetně) poskytnuty.

3. Příjemce příspěvku (pololetně) souhlasí s tím, že v případě poskytnutí příspěvku (pololetně) bude ve smlouvě uvedeno toto zajištění:

a) prostředky z poskytnutého příspěvku (pololetně), zejména účel a způsob jejich čerpání, budou prokazatelně doloženy ve vyúčtování poskytovateli příspěvku (pololetně) nejpozději do 31. 7. u příspěvků (pololetně) poskytnutých na 1. pololetí a nejpozději do 10. 12. běžného roku u  příspěvků (pololetně) poskytnutých na 2. pololetí (kopie účetních dokladů)
b) všechny prostředky z poskytnutého příspěvku (pololetně), které nebyly prokazatelně využity do konce příslušného pololetí, v němž byly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohodnutý účel, budou neprodleně vráceny poskytovateli příspěvku (pololetně), nejpozději však do 20. 12. běžného roku
c) příjemce příspěvku (pololetně) umožní nahlédnout poskytovateli příspěvku (pololetně) do účetnictví a dalších podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu, způsob a výši čerpání  poskytnutých prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z příspěvku (pololetně) pořízených
d) věci a práva z příspěvku (pololetně) budou navráceny poskytovateli příspěvku (pololetně) v případě, kdy příslušná osoba – příjemce příspěvku (pololetně) přestane vykonávat činnost nebo jinak zanikne důvod, pro který byly věci a práva pořízeny

4. Hodnota veškerých poskytnutých příspěvků (pololetně) nesmí převýšit k tomuto účelu schválenou částku
v rozpočtu města.

5. Žádosti o příspěvek (pololetně) budou projednány pololetně, přičemž v prvním pololetí nebude využita více jak polovina schválených prostředků na příspěvky (pololetně) pro celý kalendářní rok. Žádosti pro poskytnutí příspěvků (pololetně) v prvním pololetí budou přijímány do 30. 12. předcházejícího roku.
Žádosti pro druhé pololetí je nutno doručit do 30. 6. daného kalendářního roku, pokud bude žádost doručena později a nebude ji možné již zařadit do projednávání, bude automaticky zařazena do dalšího období.

6. Žádost o příspěvek (pololetně) musí obsahovat:

a) u právnických osob název a sídlo žadatele, IČ, statutární orgán
b) u fyzických osob jméno, adresu bydliště a rodné číslo
c) telefonické a bankovní spojení
d) název akce, její popis a položkový rozpočet očekávaných příjmů a výdajů
e) výše požadovaného příspěvku (pololetně)
f) kopii platného oprávnění provozovat činnost na níž je příspěvek (pololetně) žádán
g) čestné prohlášení, že:

  • majetek žadatele není v konkurzu, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
  • s žadatelem není vedeno řízení o jeho likvidaci jako fyzické nebo právnické osoby
  • s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kunovice a jeho organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem
  • žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7. Město uvolní ze svého rozpočtu na příspěvky (pololetně) částku, kterou schválí zastupitelstvo města jako
součást rozpočtu města příslušného kalendářního roku.

8. Pokud žadatel nemá sídlo a ani nevykonává činnost na území města Kunovice, splní veškeré ostatní podmínky podle odst. 1, písm. b) až f), jeho žádost splňuje veškeré formální náležitosti podle odst. 6, byla podána ve stanovením termínu a současně částka příspěvku (pololetně) nepřesáhne
Kč 5.000,–, je jeho schválení v kompetenci Rady města Kunovice.

Účely, na které lze poskytovat příspěvky (pololetně) městem Kunovice


 

1. oblast kultury
a) umění
b) literatura a knihovny
c) regionální a národnostní kultury vč. reprezentace města v ČR i v zahraničí
d) hromadné sdělovací prostředky
e) ochrana kulturního dědictví
f) podpora projektu doporučeného komisí kultury a cestovního ruchu

2. oblast školství, vědy a péče o mládež
a) vybavení škol (laboratoří, dílen, ateliérů, knihoven) moderními učebními pomůckami
b) materiální podporu zdravotně handicapovaných žáků a studentů
c) příspěvky na mimoškolní zájmovou činnost a rozvíjení talentů
d) financování zájezdů dětí kunovických škol u krajanských komunit a v zemích partnerských měst a na školách v přírodě v ČR
e) financování věcných darů vítězům olympiád, školních soutěží, cen „fairplay” apod.
f) finanční přispění na publikování české verze materiálů o Evropské unii
g) podporu akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže
h) podporu pořádání akcí pro handicapované děti a mládež směřující k jejich integraci
i) podpora projektu doporučeného komisí školství a sportu

3. oblast zdravotnictví
a) zdravotnickým zařízením na území města
b) zařízením, která poskytují protidrogovou prevenci
c) na projekty prevence kouření a alkoholismus
d) podpora projektu doporučeného komisí sociálně zdravotní

4. oblast ochrany životního prostředí
a) na podporu programů vědy a výzkumu souvisejících s ochranou životního prostředí jako nástroje udržitelného rozvoje
b) na podporu programů a akcí nevládních neziskových organizací, které deklarují svoji působnost v oblasti životního prostředí, zaměřených na ochranu přírody
c) podpora projektu doporučeného komisí zemědělskou a životního prostředí

5. oblast charitativní, humanitární a sociální
a) zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc
b) příspěvky sboru dobrovolných hasičů
c) příspěvky na pomoc v souvislosti s živelnými pohromami
d) příspěvky organizacím, které poskytují pomoc obětem zločinu
e) na vnitřní vybavení ústavů sociální péče
f) na podporu nevládních neziskových organizací, organizovaných jako občanská sdružení nebo humanitární organizace církví a které poskytují sociální služby tělesně, zdravotně nebo sociálně handicapovaným občanům
g) na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených a obecně prospěšných společností v oblasti sociálních služeb pro zdravotně postižené
h) na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených a obecně prospěšných společností v oblasti zvyšování zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce
i) na pomoc zdravotně postiženým jednotlivcům při opatřování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek
j) organizacím, které poskytují sociální služby v oblasti protidrogové prevence
k) organizacím, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí
l) podpora projektu doporučeného komisí sociálně zdravotní

6. oblast sportovní
a) podpora mládežnického sportu ve městě
b) podpora sportovní reprezentace města
c) podpora sportu pro všechny
d) podpora sportování zdravotně postižených
e) podpora projektů doporučených komisí školství a sportu

Zpracovala Ing. Helena Vajdíková
11. 2. 2008

Schváleno Zastupitelstvem města Kunovice na IX. zasedání dne 17. dubna 2008. Účinnost od 18. dubna 2008.

Žádost o příspěvek

 

Pravidla a účely pro poskytování účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Kunovice

Formulář ke stažení
Město Kunovice poskytuje účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města.
Účelové neinvestiční dotace je možné poskytnout z rozpočtu města za těchto podmínek:

1. Účelové neinvestiční dotace se poskytují příspěvkovým organizacím, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, nadacím, nadačním fondům, popř. dalším subjektům splňujícím tyto podmínky:
a) sídlo žadatele, popř. jeho činnost je vykonávána na území města Kunovice
b) žadatel má platné oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace žádána
c) majetek žadatele není v konkurzu, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
d) s žadatelem není vedeno řízení o jeho likvidaci jako právnické osoby
e) s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kunovice a jeho organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem
f) žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, pokud orgán dárce nerozhodne jinak
2. Dotace mohou být poskytovány pouze na výdaje související s tím zdaňovacím obdobím, ve kterém byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace souhlasí s tím, že v případě poskytnutí dotace bude ve smlouvě uvedeno toto zajištění:
a) prostředky z poskytnuté dotace, zejména účel a způsob jejich čerpání, budou prokazatelně doloženy ve vyúčtování poskytovateli nejpozději do 10. 12. běžného roku.
b) všechny prostředky z poskytnuté dotace, které nebyly prokazatelně využity do konce  kalendářního roku, v němž byla poskytnuta, nebo nebyla použita na dohodnutý účel, budou neprodleně vráceny poskytovateli dotace  nejpozději však do 22. 12. běžného roku
c) příjemce dotace umožní nahlédnout poskytovateli dotace do účetnictví a dalších podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu, způsob a výši čerpání  poskytnutých prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z dotace pořízených
d) věci a práva z dotace budou navráceny poskytovateli dotace v případě, kdy příslušná osoba – příjemce dotace přestane vykonávat činnost nebo jinak zanikne důvod, pro který byly věci a práva pořízeny

4. Žádosti o dotaci budou přijímány do 31. 3. daného kalendářního roku.
5. Žádost o neinvestiční účelovou dotaci musí obsahovat:
a) u právnických osob název a sídlo žadatele, IČ, statutární orgán
b) u fyzických osob jméno, adresu bydliště a rodné číslo
c) telefonické a bankovní spojení
d) specifikace činnosti, počet členů organizace, položkový rozpočet očekávaných příjmů a výdajů
e) výše požadované účelové investiční dotace
f) kopii platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace žádána
g) čestné prohlášení, že:
• majetek žadatele není v konkurzu, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
• s žadatelem není vedeno řízení o jeho likvidaci jako fyzické nebo právnické osoby
• s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kunovice a jeho organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem
• žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
6. Město uvolní ze svého rozpočtu částku, kterou schválí zastupitelstvo města jako
součást rozpočtového opatření.
7. Pokud žadatel nemá sídlo a ani nevykonává činnost na území města Kunovice, splní veškeré ostatní podmínky podle odst. 1, písm. b) až f), jeho žádost splňuje veškeré formální náležitosti podle odst. 6, byla podána ve stanovením termínu a současně částka účelové neinvestiční dotace  nepřesáhne Kč 20.000,–, je jeho schválení v kompetenci Rady města Kunovice.
Účely, na které lze poskytovat účelové neinvestiční dotace městem Kunovice
________________________________________
1. oblast kultury
a) umění
b) literatura a knihovny
c) regionální a národnostní kultury vč. reprezentace města v ČR i v zahraničí
d) činnost folklorních souborů
e) ochrana kulturního dědictví
f) podpora organizací doporučených komisí kultury a cestovního ruchu
2. oblast školství, vědy a péče o mládež
a) celoroční činnost souborů pracujících pod školou
b) materiální podporu zdravotně handicapovaných žáků a studentů
c) příspěvky na mimoškolní zájmovou činnost a rozvíjení talentů
d) financování zájezdů dětí kunovických škol u krajanských komunit a v zemích partnerských měst a na školách v přírodě v ČR
e) podpora organizací, které jsou zaměřeny na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže
f) podpora organizací pro handicapované děti a mládež směřující k jejich integraci
g) podpora subjektu doporučeného komisí školství a sportu
3. oblast zdravotnictví
a) zdravotnickým zařízením na území města
b) zařízením, která poskytují protidrogovou prevenci
c) organizace věnující se prevenci kouření a alkoholismu
d) podpora organizace doporučené komisí sociálně zdravotní
4. oblast ochrany životního prostředí
a) pro činnost organizací na podporu programů vědy a výzkumu souvisejících s ochranou životního prostředí jako nástroje udržitelného rozvoje
b) nevládních neziskových organizace, které deklarují svoji působnost v oblasti životního prostředí, zaměřených na ochranu přírody
c) podpora subjektu doporučeného komisí zemědělskou a životního prostředí
5.  oblast charitativní, humanitární, sociální a církevní
a) organizace provozující zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc
b) účelové neinvestiční dotace sboru dobrovolných hasičů
c) dotace na pomoc v souvislosti s živelnými pohromami
d) dotace organizacím, které poskytují pomoc obětem zločinu
e) na vnitřní vybavení ústavů sociální péče
f) na podporu nevládních neziskových organizací, organizovaných jako občanská sdružení nebo humanitární organizace církví a které poskytují sociální služby tělesně, zdravotně nebo sociálně handicapovaným občanům
g) na podporu činnosti občanských sdružení zdravotně postižených a obecně prospěšných společností v oblasti sociálních služeb pro zdravotně postižené
h) na podporu činnosti občanských sdružení zdravotně postižených a obecně prospěšných společností v oblasti zvyšování zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce
i) na pomoc zdravotně postiženým jednotlivcům při opatřování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek
j) organizacím, které poskytují sociální služby v oblasti protidrogové prevence
k) organizacím, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí
l) podpora organizace doporučené komisí sociálně zdravotní
m) podpora činnosti církví, opravy církevních památek
6. oblast sportovní
a) podpora mládežnického sportu ve městě
b) podpora sportovní reprezentace města
c) podpora sportu pro všechny
d) podpora sportování zdravotně postižených
e) podpora organizací  doporučených komisí školství a sportu

Zpracovala Mgr. Ivana Majíčková
23. 11. 2009

 

Schváleno Zastupitelstvem města Kunovice na XIX. zasedání dne 10. prosince 2009. Účinnost od 10. prosince  2009.

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci může být podána do 28. února příslušného roku a bude pak řešena Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace