e-UtilityReport je bezplatná služba pro občany Zlínského kraje, která jim výrazně zjednoduší proces získávání vyjádření k existenci sítí pomocí webových aplikací. Šetří prostředky a čas žadatelů, protože na základě územního určení stavby automaticky vygeneruje a rozešle žádosti všem správcům technické infrastruktury (dále jen TI), od kterých je příslušným stavebním úřadem vyžadováno vyjádření. Není proto nutné žádosti vypisovat několikrát pro jednotlivé správce TI a také zjišťovat, jakým způsobem má být správci TI žádost doručena. Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců TI, kteří mohou mít sítě v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost Městského úřadu Kunovice – odboru stavební úřad sestaven tzv. registr správců. Tento registr správců je aktuální seznam správců TI, jejichž inženýrské sítě se v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště, Popovice u Uherského Hradiště a Podolí nad Olšavou vyskytují.

Na níže uvedeném odkazu je žadatel/stavebník systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“ v několika krocích, jejichž součástí je i lokalizace zájmového území na podkladu katastrální mapy. Po vyplnění formuláře aplikace rozešle elektronickou žádost všem správcům TI, kteří jsou pro území města Kunovice a obcí Podolí a Popovice aktivně zapojeni do služby. Pro správce TI, kteří příjem elektronických žádostí neumožňují, aplikace vygeneruje PDF soubory. Tyto PDF soubory (vyplněný formulář žádosti) pak žadatel musí vytisknout a fyzicky rozeslat prostřednictví provozovatele poštovních služeb.

V případě, kdy se bude stavebník domnívat, že vygenerovaný počet žádostí je nadbytečný, doporučujeme před odesláním těchto žádostí konzultaci s pracovníky odboru Stavební úřad Kunovice – tel. 572 432 727-8.

Aktuální přehled zapojených měst naleznete na http://cz.mawis­.eu/mesta/ a další informace o službě se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu/.

 

Vytvoření žádostí o vyjádření k existenci sítí zde