Irena Koutná
tel.: 572 432 727,
mobil : +420 724 536 627irena.koutna@mesto-kunovice.cz
 

 

Vážení občané,

S ohledem na současnou situaci žádáme vstupující do prostor, aby si při jednání zakryli ústa a nos rouškou popř. respirátorem.

 

Silniční správní úřad je vykonáván pouze pro město Kunovice dle ust. § 40 odst. 5 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a týká se pouze místních komunikací na území města Kunovice.

 

Činnost silničního správního úřadu:

 • vydává rozhodnutí o povolení umístění inženýrských sítí do tělesa místní komunikace v obci Kunovice před vydáním územního rozhodnutí pro jakoukoliv stavbu;
 • vydává stanovisko ke všem stavbám jako dotčený orgán na místních komunikacích;
 • vydávání povolení ke sjezdu na místní komunikaci v obci Kunovice;
 • zařazuje/vyřazuje pozemní komunikace do kategorie místní komunikace;
 • eviduje pasport místních komunikací;
 • povolení k omezení provozu na místních komunikacích uzavírkami a objížďkami;
 • povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací podle ust. § 25 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zejména:
 1. povolení k přepravě vozidel přes místní komunikace jejichž rozměry či hmotnost přesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy;
 2. užití MK nebo silničního pomocného pozemku k umístění a provozování reklamních poutačů či jiných zařízení;
 3. umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nebudou -li neprodleně odstraněny (skládka stavebního materiálu apod.);
 4. provozování stavebních prací na místních komunikacích;
 5. zřizování vyhrazeného parkování;
 6. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení;
 7. audiovizuální tvorbu;
 • povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu do MK nebo na mostních objektech povolení k pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu na MK
 • povolení k využití MK pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly
 • v pověření Rady města Kunovice vydává souhlas ke zvláštnímu užívání MK ve vlastnictví města Kunovice pro objekty trvající do jednoho měsíce.

TISKOPISY SILNIČNĚ SPRÁVNÍHO ÚŘADU