ODBOR SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Mgr. Helena Droppová

vedoucí odboru, životní prostředí

Mgr. Monika Pančochová

správa majetku, veřejná zeleň, vodní hospodářství

Ing. Josef Krupa

referent odboru

Tel.: 572 432 718
Tel.: 773 834 950
Mgr. Blanka Jurásková

hřbitovní poplatky, administrativa odboru

Mgr. Jana Gráčiková

správkyně sportovní haly

Tel.: 572 547 121,
725 048 891
jana.gracikova@mesto-kunovice.cz
Josef Holásek

správce areálu Jízdy králů

Tel.: 720 992 945
Ing. Jan Krčma

správce sběrného dvora

Tel.: 724 536 668

Činnost odboru správy majetku a životního prostředí

 

Odbor spravuje nemovitý majetek a zařízení města, vede agendu životního prostředí na úrovni města. Odbor vykonává úkoly v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti na jednotlivých úsecích v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony.

 

K působnosti odboru patří:

 1. správa, údržba a provoz zařízení města z technického a ekonomického hlediska
 2. údržba místních komunikací vč. chodníků, veřejných ploch, veřejného osvětlení a veřejné zeleně
 3. agenda životního prostředí
 4. odpadové hospodářství vč. agendy provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, provoz sběrného dvora a sběrných míst tříděných odpadů
 5. zajištění úkolů města v požární ochraně a BOZP
 6. pohřebnictví
 7. ostatní činnosti

 

 

ad 1) Správa, údržba a provoz zařízení města, která jsou v majetku města a město je provozovatelem:

 

 • Podnikatelský inkubátor (Panský dvůr), Panská 25
 • Komunitní centrum, Panská 24
 • Slovácká búda, V Pastouškách 599
 • Slovácký sklep, V Pastouškách 135
 • kulturní zařízení Pálenice, U Pálenice 1264
 • památkový domek, Záhumní 678
 • sportovní hala (víceúčelová), Panská 9
 • Areál Jízdy králů Kunovice, Panská 1612
 • koupaliště, Ke Koupališti 1726
 • dětská hřiště (Červená cesta, Mládežnická, U Pálenice, Panská, Na Řádku, V Humnech, Na Záhonech)
 • objekt radnice a garáže, nám. Svobody 361
 • nebytové objekty ve dvoře MěÚ, nám. Svobody 361 (prodejna kol, PS Slovácko)
 • objekt nebytových prostor, nám. Svobody 362 (bývalá škola)
 • hasičská zbrojnice, nám. Svobody 364
 • Dům pro seniory, Cihlářská 536
 • objekt bytových a nebytových prostor, Na Rynku 886 (4 byty, městské informační centrum, kancelář pojišťovny),
 • objekt bytových a nebytových prostor, nám. Svobody 359 (2 byty, lékárna, ordinace lékaře, kosmetika)
 • bytové domy a byty (J. Hrubého 20, Na Záhonech 570 a 571, Na Rynku 886, nám. Svobody 359, Na Řádku 215)
 • hřbitov, Obecní 155
 • sběrný dvůr Ve Strhanci a sběrná místa tříděných odpadů
 • místní komunikace, cyklostezky, chodníky a veřejná prostranství
 • veřejné osvětlení včetně světelných signalizačních zařízení křižovatek
 • veřejný rozhlas
 • veřejná zeleň (parky u kostela, mistra J. Husa, mokřad aj.)
 • veřejné studny
 • městský mobiliář, aj.

 

 • zpracovává návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu jednotlivých zařízení na každý kalendářní rok kromě školských zařízení
 • zpracovává návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu podle činností a kompetencí odboru
 • odpovídá za hospodárné čerpání přidělených rozpočtových prostředků podle činností a kompetencí odboru
 • provádí nákupy zboží a zařízení, zpracovává písemné návrhy na zařazení do majetku města
 • provádí objednávky prací a služeb a podílí se na administrativním zpracování faktur a hotovostních dokladů
 • zabezpečuje a provádí roční vyúčtování pro nájemce bytových a nebytových prostor v zařízeních v majetku města
 • zajišťuje zpracování smluv k zabezpečení provozu zařízení města a provádění služeb v rámci údržby majetku města s externími firmami
 • podílí se na organizaci výběrových řízení k hospodaření s majetkem města (elektřina, teplo, kanalizace, hospodaření s odpady, veřejná zeleň apod.)
 • zajišťuje sběr podkladů pro nákup energií (plyn a elektřina) pro město a příspěvkové organizace města,
 • eviduje soupis nemovitostí ve vlastnictví města kromě pozemků, vede průběžnou fotodokumentaci zařízení v majetku města
 • spravuje a zajišťuje provoz zařízení města z technického a ekonomického hlediska a údržbu včetně drobných oprav (revize elektrozařízení, hromosvodů, plynových a tlakových zařízení, výtahů, komínů, vzduchotechniky, chlorovny apod.)
 • sleduje legislativu týkající se údržby, oprav a revizí objektů a předává informace jednotlivým správcům,
 • spravuje a zajišťuje provoz zařízení města z hlediska bezpečnostního včetně požární ochrany (revize bezpečnostních zařízení, prostředků a zařízení požární ochrany)
 • zajišťuje odstranění závad vyplývajících z prohlídek a kontrol z oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zabezpečuje zpracování energetických štítků a průkazů energetické náročnosti budov
 • předkládá návrhy a požadavky na provedení rozsáhlejších oprav a nových investic
 • spolupracuje při realizaci schválených investic s odborem investic a územního plánování včetně dozorování činnosti na prováděných stavbách v majetku města
 • úzce spolupracuje s komisemi RM – majetkovou, dopravní a stavební, komisí životního prostředí a zemědělskou, je tajemníkem protikrizové komise
 • připravuje materiály pro komisi pro inventarizační komisi a podílí se na provádění roční pravidelné fyzické inventarizaci majetku
 • zpracovává materiály pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, připravuje návrhy usnesení včetně důvodových zpráv,

 

ad 2) Údržba místních komunikací (mimo stavební údržbu), veřejných ploch, veřejného osvětlení a veřejné zeleně

 

 • předkládá návrhy rozpočtů a rozpočtového výhledu na zabezpečení údržby místních komunikací (mimo stavební údržbu), veřejných ploch, veřejného osvětlení a veřejné zeleně
 • odpovídá za hospodárné čerpání přidělených rozpočtových prostředků podle činností a kompetencí odboru
 • provádí nákupy zboží a zařízení, zpracovává písemné návrhy na zařazení do majetku města
 • provádí objednávky prací a služeb, podílí se na administrativním zpracování faktur a hotovostních dokladů
 • připravuje smlouvy a spolupracuje s firmami, které provádí strojní a ruční čištění komunikací podle harmonogramu, chemickou likvidaci plevelů, zimní údržbu komunikací podle plánu zimní údržby, drobné opravy dopravních značek
 • připravuje smlouvy a spolupracuje s firmami, které provádí opravy a údržbu veřejného osvětlení a zároveň vykonává kontrolu provedených prací, zabezpečuje opatření k hospodárnému provozu veřejného osvětlení
 • aktualizuje pasport veřejného osvětlení a vydává stanoviska o veřejném osvětlení ke stavebním pracím
 • zabezpečuje vánoční výzdobu na objektech v majetku města a na sloupech veřejného osvětlení včetně vánočního stromu před radnicí
 • připravuje smlouvy a spolupracuje s firmami, které provádí opravy a údržbu světelné signalizace křižovatek
 • připravuje smlouvy a spolupracuje s firmami, které provádí výsadby a údržbu veřejné zeleně, sečení trávníků na veřejných prostranstvích podle harmonogramu, zabezpečuje kácení a prořezy stromů, keřů a živých plotů
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci pasportu veřejné zeleně
 • eviduje požadavky na drobné opravy místních komunikací vč. chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení a ostatní, posuzuje je a předává firmám k řešení
 • povoluje zábor veřejného prostranství, vede evidenci záborů veřejného prostranství a místního poplatku za zábor veřejného prostranství
 • pořizuje a následně zabezpečuje údržbu městského mobiliáře (autobusové čekárny, vybavení odpočívadel, zařízení pro zveřejňování informací, stojany na kola, dopravní zábrany, apod.)
 • pořizuje a následně zabezpečuje údržbu směrových tabulí a plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení (včetně administrativy příslušných smluv a placení stanovených poplatků)
 • pořizuje a následně zabezpečuje údržbu orientačního systému ve městě (směrovky s označením názvů ulic, směrovky na komunální a místní cíle)

 

ad 3) Agenda životního prostředí

 

3.1. Ochrana přírody a krajiny

 • provádí správní řízení a vydává rozhodnutí ke kácení dřevin
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích
 • předkládá návrhy na opatření, projekty a plány pro vytváření systému ekologické stability
 • navrhuje vyhlášení památných stromů, jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, případně navrhuje zrušení jejich ochrany
 • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku ochrany přírody a krajiny
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany životního prostředí

 

3.2. Rostlinolékařská péče

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organizmů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • plní specifické požadavky na úseku ochran včel, zvěře a ryb podle příslušných právních předpisů

 

3.3. Vody

 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami na území města
 • předkládá návrhy rozpočtů na zabezpečení provozu a údržby zařízení na dodávky a odběr pitné vody, odvádění odpadních a srážkových vod
 • spravuje majetek města v oblasti vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, studny) a vodní toky, nádrže
 • zajišťuje vypracování nájemních smluv na provozování kanalizace a vodovodů v majetku města, kontroluje plnění závazků z těchto smluv
 • zajišťuje údržbu, rozvoj a evidenci vodohospodářského majetku
 • zajišťuje provozní údržbu veřejných studní v majetku města
 • podílí se na celkové přípravě, realizaci a kontrole investičních akcí města na úseku vodního hospodářství
 • vede předepsanou evidenci o odběru podzemních vod
 • vede předepsanou evidenci o vypouštění odpadních vod
 • zabezpečuje čištění příkopů, mlýnského náhonu a potoků, provádí protipovodňová opatření
 • zajišťuje protipovodňová opatření, zpracování a aktualizaci povodňového plánu města

 

3.4.   Ochrana ovzduší

 

ad 4) Agenda a evidence odpadů

 • předkládá návrhy rozpočtů na sběr, svoz, likvidaci nebo recyklaci veškerých druhů odpadů, u nichž je původcem město
 • připravuje smlouvy na sběr, svoz, likvidaci nebo recyklaci odpadů, kontroluje plnění závazků z nich vyplývajících
 • při hospodaření s tříděnými odpady spolupracuje na základě smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v rámci systému EKO‑KOM, pro zpětný odběr elektrozařízení a světelných zdrojů v rámci kolektivních systémů ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP, pro sběr vytříděného textilu a oděvů  se společností TextilEco, a. s.
 • provádí kontrolu nakládání s odpadem na území města
 • zabezpečuje třídění odpadů, provoz sběrného dvora a sběrných míst tříděného odpadu a pytlový sběr plastů
 • vede předepsanou evidenci odpadů města a nakládání s nimi
 • zajišťuje nakládání s komunálními odpady od občanů města (fyzických osob) v souladu s platnou legislativou a smlouvami uzavřenými s firmami oprávněnými k nakládání s odpady
 • zajišťuje pro občany objednávky nádob na směsný odpad a bioodpad a jejich výměny v případě poškození
 • vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle OZV města, eviduje a předkládá k rozhodnutí žádosti o úlevy od tohoto poplatku
 • eviduje platby za svoz odpadů města a provádí průběžná opatření k jejich úhradám, spolupracuje s odborem finančním na řešení úhrad
 • připravuje podklady pro vydání a novelizaci obecně závazné vyhlášky města o nakládání s odpady na území města a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • vede povinnou evidenci množství jednotlivých druhů odpadů dle kódu odpadu (program EVI), zpracovává Roční hlášení o produkci a množství odpadů do ISPOP
 • zpracovává roční hlášení pro EKO-KOM, Výkaz o produkci odpadů pro ČSÚ a Výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí pro ČSÚ
 • zabezpečuje vývoz odpadů z odpadkových košů ve městě, na autobusových zastávkách a odpočívadlech včetně úklidu kolem nich
 • provádí terénní kontrolu nepovolených skládek a zabezpečuje jejich likvidaci
 • zajišťuje publicitu problematiky odpadového hospodářství města, zejména třídění odpadů a zpětného odběru elektrozařízení, zajišťuje informační a osvětové kampaně a projekty environmentálního vzdělávání a výchovy v této oblasti

 

ad 5)   Požární ochrana a BOZP

 • předkládá návrhy rozpočtu města v oblasti požární ochrany
 • ve spolupráci s velitelem JPO vede předepsanou evidenci v PO
 • odpovídá a navrhuje změny OZV – požárního řádu města
 • metodicky řídí JPO města Kunovice
 • spolupracuje a metodicky řídí jednotku SDH
 • plní funkci vedoucího pracovníka požární ochrany a bezpečnostního technika MěÚ (provádí školení zaměstnanců a vede o tom příslušnou evidenci)

 

ad 6)  Pohřebnictví

 • je správcem a provozovatelem veřejného pohřebiště v Kunovicích
 • provozovat veřejné pohřebiště v souladu s platným řádem, zákony a zvláštními předpisy a vykonávat činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště
 • připravovat veškerou dokumentaci pro správu pohřebiště v souladu s platnými zákonnými normami
 • odborně vést podřízené zaměstnance k plnění činností v souladu s platnými zákony, ale i s důstojnosti a etikou
 • zabezpečovat pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů a hrobek, provádění exhumací a ukládání zpopelněných lidských ostatků (vsypy, uložení uren)
 • řešit pronájmy hrobových míst včetně administrativy placení stanovených poplatků
 • vést evidenci hrobových míst a uložení lidských ostatků, evidenci volných hrobových míst a plány hrobových míst pohřebiště (včetně fotodokumentace)
 • zřizovat nová hrobová místa, zabezpečovat odpovídající péči o nepronajatá nebo společná hrobová místa
 • zabezpečovat údržbu komunikací a veřejné zeleně v areálu pohřebiště a jeho nejbližším okolí, údržbu oplocení, veřejného osvětlení, bezpečnostních kamer, hospodařit s odpady, zabezpečovat údržbu účelových zařízení (studní, WC) a pečovat o technickou vybavenost pohřebiště
 • spolupracovat s externími fyzickými a právnickými osobami (pohřebními službami, organizátory pohřbů, nájemníky hrobových míst, kameníky, apod.)
 • pečuje o válečné hroby a pietní místa v majetku města

Řád veřejného pohřebiště (ve formátu pdf)

Smlouva o nájmu hrobového místa (ve formátu pdf)

Smlouva o nájmu hrobového místa v kolumbáriu (ve formátu pdf)

Cenový výměr za nájem hrobových míst a za služby s nájmem spojenými na hřbitově v Kunovicích (ve formátu pdf)

 

ad 7) Ostatní činnosti

 

 • zajišťuje výkon a kontrolu osob v rámci veřejně prospěšných služeb včetně jejich materiálního zabezpečení
 • zajišťuje úklid budov v majetku města, zabezpečuje centralizovaný nákup čisticích prostředků
 • zabezpečuje stěhování při změně a vybavení kanceláří úřadu
 • spolupracuje a zajišťuje podklady pro potřeby města v souvislosti s čerpáním dotací
 • zabezpečuje činnosti a stanoviska v záležitostech veřejné dopravy
 • umisťuje toulavá zvířata do útulků
 • zabezpečuje provádění ochranné deratizace na veřejných plochách a kanalizacích ve správě města
 • zpracovává roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv (EP 5-01)
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v okruhu své působnosti

 

 

 Formuláře ke stažení:

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin

Čestné prohlášení k osvobození od poplatku za komunální odpad

Žádost o zábor veřejného prostranství – pdf

Žádost o zábor veřejného prostranství – rtf

 

 INFORMACE PRO OBČANY

 

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2021

sazba: 550 Kč /osobu /kalendářní rok

splatnost: 30. června 2021

Číslo účtu pro platbu poplatku za svoz komunálního odpadu

Komerční banka, a. s., pobočka Uherské Hradiště,

číslo účtu: 35 – 66 02 27 02 67 /0100

variabilní symbol: uveden na zaslané složence nebo dle informace na tel. 572 432 732

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU

 

Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2021:

 • směsný komunální odpad: každý sudý týden
 • bioodpad: každý lichý týden

Svozové dny jsou rozděleny dle jednotlivých ulic – bližší informace na tel. 572 432 732 nebo viz odkaz níže

harmonogram svozu odpadu

 

Termíny pytlového sběru plastů a nápojových kartonů v roce 2021

Pytle na sběr plastů obdržíte bezplatně na Městském informačním centru, Na Rynku 886, Kunovice společně s kartičkou termínů svozu na příslušné čtvrtletí. Pytle jsou určeny pro shromažďování plastových obalů (PET lahve, plastové sáčky, menší plastové fólie, jiné plastové obaly od výrobků) a nápojových kartonů (krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, vína). Nemohou být odebírány obaly znečištěné chemikáliemi, oleji apod. Obaly od potravin a nápojů, zejména nápojové kartony, doporučujeme vypláchnout malým množstvím vody z důvodu hygieny skladování před odvozem. PET lahve a nápojové kartony stlačte nebo sešlápněte, ušetříte tak prostor ve sběrovém pytli, usnadníte svoz i další manipulaci. Prosíme o odevzdávání pouze dostatečně naplněných pytlů.

Termíny pytlového sběru plastů a nápojových kartonů v roce 2021

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
28.1. 25. 2. 25. 3. 29. 4. 27. 5.  24. 6. 29. 7. 26. 8.  30. 9.  28. 10. 25. 11. 30. 12.

 

                                 

Sběr bílého a barevného skla

Všechna sběrná místa tříděného odpadu v Kunovicích jsou vybavena kontejnery pro sběr bílého skla nebo barevného skla. Do nádob na sklo nepatří porcelán, keramika, zrcadla, autosklo, drátěné sklo ani kovové či plastové součásti lahví a sklenic (víčka, kroužky apod.).
Do kontejnerů  na bílé sklo není možné ukládat tabulové sklo a střepy z něj.  Tento druh skla můžete odevzdat v provozní době ve sběrném dvoře Ve Strhanci v Kunovicích nebo v provozovně Sběrných surovin UH, s. r. o. v Uherském Hradišti na ul. Průmyslová 1147, kde je sklo po předložení občanského průkazu taktéž odebíráno bezplatně.

 

Sběrný dvůr Kunovice, ul. Ve Strhanci 

Ve sběrném dvoře jsou bezplatně odebírány odpady od občanů města Kunovice – fyzických osob nepodnikajících, a to v množství obvyklém a přiměřeném produkci jednotlivé domácnosti (přesné limity odběru jsou k dispozici u pracovníka obsluhy sběrného dvora).

Provozní doba sběrného dvora je stanovena takto: 

           duben – říjen                      listopad – březen           
PO – PÁ   14:00 – 18:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
SO    9:00 – 12:00 hod.    9:00 – 12:00 hod.

Tato provozní doba platí s výjimkou dnů státních svátků ČR.

kontakt: 724 536 668

Sběrný dvůr je vybaven velkoobjemovými kontejnery pro sběr papíru, kovů, bioodpadu z údržby zeleně, objemného odpadu, stavebního odpadu a dřeva, můžete zde odložit i plasty, kompozitní obaly, sklo, textil. Z nebezpečných odpadů jsou odebírány např. barvy, rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, oleje, nespotřebované zahradní postřiky (pesticidy), olověné akumulátory či nepoužitá léčiva. Seznam druhů odebíraných odpadů je uveden na informační tabuli u vstupu do areálu.

Do sběrného dvora můžete odevzdat také vysloužilá elektrozařízení z domácností (lednice, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory apod.), malé domácí elektrospotřebiče (varné konvice, žehličky, fény, počítačové příslušenství apod.), nefunkční zářivky a úsporné žárovky, drobné baterie a akumulátory.

Jestliže některý druh odpadu nebude moci být ve sběrném dvoře odebrán, případně budete-li potřebovat odevzdat odpad mimo provozní dobu sběrného dvora, můžete jej odložit v provozovně společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o. na ulici Průmyslová 1147 v Uherském Hradišti.

 

Umístění sběrného dvora je v mapě vyznačeno šipkou.

web_map_sberny_dvur_jpg