ODBOR KULTURY, ŠKOLSTVÍ, CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU

Vykonává státní správu v přenesené působnosti na jednotlivých úsecích v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony a plní úkoly v oblasti samostatné působnosti města.

 

K působnosti odboru patří:

 

  1. oblast kultury, školství, cestovního ruchu, sportu
  2. zpracování propagačních materiálů města
  3. agenda přeshraniční spolupráce a mezinárodních partnerských vztahů

         města

  1.   vydávání městského zpravodaje Kunovjan
  2.   spolupráce se spolky, občanskými sdruženími a zájmovými organizacemi

         působícími na území města Kunovice

 

 

  1. Oblast kultury, školství, cestovního ruchu a sportu

 

Kultura

zabezpečuje realizaci kulturních akcí pořádaných městem Kunovice (Ples města, Jízda králů, Slavnosti

vína, Hody s právem, výstavy výtvarníků, vánoční a novoroční akce, atd.)

–     zajišťuje hlášení pro Ochranný svaz autorský

–     zajišťuje  provoz  kulturních zařízení města z věcného a organizačního hlediska

–     řídí  a kontroluje činnost městské knihovny a Komunitního centra – Centra

pro matky s dětmi a Centra pro seniory

–     zpracovává žádosti o dotace na kulturní akce města a opravy památek

 

Školství

–     úzce spolupracuje a komunikuje s vedeními základních škol, mateřské školy a

pobočky základní umělecké školy

–     ve spolupráci s řediteli škol a odborem investic a územního plánování zpracovává návrh plánovaných investic ve školách a usměrňuje požadavky ředitelů škol na výši příspěvku na provoz škol od města Kunovice jako zřizovatele mateřské školy a základních škol

–     zpracovává podklady agendy neinvestičních nákladů na tzv. dojíždějící žáky

 

      Cestovní ruch

–     zabezpečuje úkoly v oblasti rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím činnosti

městského informačního centra Kunovice včetně služeb pro veřejnost (internet,

faxování, kopírování, bankomat, směnárna, prodej suvenýrů a propagačních

materiálů, poskytování informací z oblasti trhu práce, poskytování turistických

informací a známek atd.)

–     organizačně zabezpečuje účast města na veletrzích cestovního ruchu, příp. na jiných akcích  regionálního, celostátního nebo mezinárodního významu

–     zpracovává žádosti o dotace pro oblast cestovního ruchu

 

           Sport

–      zajišťuje  provoz sportovních zařízení města z věcného hlediska

–      vede evidenci ohlášených sportovních akcí

–      spolupracuje při realizaci sportovních akcí pořádaných komisí sportu RM

–      komunikuje s nájemci a správci kulturních a sportovních zařízení města ve věci

časového rozvržení nájmů jednotlivých zájemců, uzavírání smluv o nájmu

a vyúčtování nájmů

 

  1. Zpracování propagačních materiálů města

 

–       připravuje podklady pro nové propagační materiály města, příp. je vydává

–       připravuje věcně a graficky návrhy propagačních materiálů města

–       zabezpečuje distribuci a prodej propagačních materiálů města

 

  1. Agenda přeshraniční spolupráce a mezinárodních partnerských vztahů

         města

 

–         zabezpečuje kontakt a cizojazyčnou komunikaci s partnerskými městy

–         zajišťuje společné aktivity s partnerskými městy

–         organizuje přeshraniční spolupráci

–         zajišťuje propagaci přeshraniční spolupráce a mezinárodních partnerských vztahů

 

 

  1. Vydávání městského zpravodaje Kunovjan

–     úzce spolupracuje s redakční radou MZ Kunovjan

redaktor MZ Kunovjan – Zdeněk Kučera, mobil 777 227 558, kucera@az-k.cz

 

 

  1. Spolupráce a komunikace se spolky, občanskými sdruženími a zájmovými

          organizacemi  působícími na území města Kunovice

–    prezentace práce spolků, občanských sdruženích a zájmových organizací