(aktualizováno 13.6.2016)

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.
Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Aktuální územní plán města Kunovice je umístěn také na webových stránkách města Uherské Hradiště  https://www.mesto-uh.cz/folder/400/ v sekci Územní plánování.

  • Záznamy o účinnosti

o vydaném územním plánu (formát: pdf, velikost 85,5 kB)

  • Oznámení o zveřejnění údajů  

o vydaném územním plánu (formát: pdf, velikost 141kB)

  • Kompletní územně plánovací dokumentace:

Textová část – návrh (formát: pdf, velikost: 632 kB)
Textová část – odůvodnění (formát: pdf, velikost: 3095 kB)
Výkres základního členění území (formát: pdf, velikost: 7382 kB)
Hlavní výkres (formát: pdf, velikost: 8453 kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát: pdf, velikost: 11806 kB)
Výkres širších vztahů (formát: pdf, velikost: 2179 kB)
Koordinační výkres 1:5000 (formát: pdf, velikost: 10170 kB)
Koordinační výkres 1:10000 (formát: pdf, velikost: 3192 kB)
Schéma dopravní infrastruktury, energetika, spoje  (formát: pdf, velikost: 8153 kB)
Vodní hospodářství (formát: pdf, velikost: 8189 kB)
Koncepce uspořádání krajiny (formát: pdf, velikost: 8882 kB)
Vyhodnocení požadavků na ZPF a PUPFL (formát: pdf, velikost: 8912 kB)

  •  Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraj

Odkaz

 

Změny územního plánu

Formuláře ke stažení:

 

UP_2016_04_106_I2hlavni_vykres_300