V pátek dne 03. 01. 2020 proběhla pracovní schůzka na stavbě Podnikatelského inkubátoru – Stará škola za účasti některých zastupitelů města Kunovice.
Zastupitelé byli seznámeni s postupem a stavem stavebních prací a plánem na další období.

Foto: Ing.Milan Valouch

Na stavbě PIK STARÁ ŠKOLA byla zahájena montáž ocelové konstrukce krovů

foto: Sylva Chlachulová

Na stavbě PIK STARÁ ŠKOLA se provádí betonáž stropu a ztužujících věnců na 3.NP

 

Protipovodňová opatření na řece Olšavě – Kunovice

Webové stránky  www.ppokunovice.cz, na kterých naleznete podrobnosti o průběhu stavby, dopravních omezeních a další potřebné informace.

 

Restaurování pamětního kříže z roku 1870 u vchodu ke kostelu sv. Petra a Pavla

Trvalý zájem města Kunovice o ochranu a zachování kulturních památek místního významu je součástí programu rozvoje města. Kromě jiného zahrnuje také péči o drobné sakrální stavby na území města.
Koncem října tohoto roku byly v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ukončeny restaurátorské práce na pamětním kříži z roku 1870, který je umístěný po pravé straně hlavního vchodu ke kostelu sv. Petra a Pavla. Restaurátorské práce byly započaty v létě letošního roku, díky podpoře Zlínského kraje. Kříž svým architektonickým pojednáním spadá do období historismu. K vytesání kříže byl použit středně zrnný pískovec lokálního charakteru z oblasti pásma karpatské flyše. Celý kříž je sestaven z pěti částí a dosahuje celkové výšky asi 470 cm a stojí na betonovém základu o rozměrech 130 x 130 cm. Zásadou při restaurování byla snaha o zachování historického charakteru předmětného díla. O restaurování kříže se postaral pan MgA. Tomáš Kopčil – diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování kamene.
Celkové náklady restaurátorských prací byly vyčísleny na 169 321 Kč. Restaurátorské práce byly dotačně podpořeny z Fondu Zlínského kraje na základě programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Jednalo se o neinvestiční dotaci a finanční příspěvek schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje byl ve výši 84 000 Kč.

Restaurování pamětního kříže z roku 1870 u vchodu ke kostelu sv. Petra a Pavla

 

 

Zateplení bytových domů čp. 570 a 571 ul. Na Záhonech v Kunovicích – projekt s finanční podporou EU

Koncem srpna letošního roku byla ukončena realizace projektu, číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007333, název: Zateplení bytových domů čp. 570 a 571 ul. Na Záhonech v Kunovicích, jehož cílem bylo snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.Zateplení obálky obou bytových domů a výměna vstupních dveří probíhalo zejména během letních měsíců letošního roku a s ohledem na vliv provozu budovy na životní prostředí jím bylo dosaženo zlepšení hodnocení energetické náročnosti budov z klasifikace „nehospodárný“ na „méně úsporná“. Díky realizaci projektu tak dojde k bezmála 30%ní úspoře dodané energie a ke snížení skleníkových plynů, přičemž snížení energetické úspory budov bude mít pozitivní vliv na stávající i budoucí nájemníky bytů i na životní prostředí.Projekt Zateplení bytových domů čp. 570 a 571 ul. Na Záhonech v Kunovicích byl realizován za finanční podpory v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, číslo výzvy 37. Energetické úspory v bytových domech II. Míra finanční podpory projektu činila 30 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 1,5 % ze státního rozpočtu z celkových uznatelných nákladů 3.243.505,36 Kč, tj. ve výši 1.021.704,18 Kč.Stavební práce byly realizovány společností PaPP, spol. s r.o., Uherské Hradiště a dosáhly výše 3.658.673,24 Kč včetně DPH.Výkon činností Technického dozoru investora vykonával pan Zdeněk Křiva z Uherského Hradiště, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovala společnost IS Projekt, s.r.o., Uherský Brod, IČ: 27744442.Stavba byla realizována dle projektové dokumentace zpracované společností UH IPON, s.r.o., Kunovice, vedoucím projektantem byl pan Ing. Marek Fiala.

 

 

Rozšíření výuky cizích jazyků ZŠ U Pálenice, Kunovice – projekt s finanční podporou EU

Koncem června letošního roku byla ukončena realizace projektu ROZŠÍŘENÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZŠ U PÁLENICE, KUNOVICE, jehož cílem bylo zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na Základní škole U Pálenice V Kunovicích.Celý projekt byl realizován ve dvou částech:V první části projektu – stavební, byly provedeny stavební úpravy řešící rozšíření výuky cizích jazyků na základní škole. Ve 3.NP objektu školy vznikla nová jazyková učebna a nové hygienické zařízení pro muže (chlapce), ženy (dívky), personál a WC pro invalidy. Pro splnění podmínky bezbariérovosti byl v prostoru atria školy vybudován výtah.Druhá část projektu – dodavatelská, řešila dodávku vybavení nové jazykové učebny ve 3.NP školním nábytkem a dále vybavení této nové učebny a další stávající jazykové učebny novým IT zařízením s příslušenstvím a jejich instalaci a montáž.Projekt ROZŠÍŘENÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZŠ U PÁLENICE, KUNOVICE byl realizován za finanční podpory v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení I.“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty, číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008310. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt je 95 % z celkových uznatelných nákladů, tj. ve výši 1.575.616,21 Kč.Stavební práce byly realizovány společností PaPP, spol. s r.o., Uherské Hradiště a celkové náklady včetně realizace výtahu, který spadal do neuznatelných nákladů projektu, dosáhly výše 3.988.083,00 Kč včetně DPH.Technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonával pan Zdeněk Křiva z Uherského Hradiště.Stavba byla realizována dle projektové dokumentace zpracované společností UH IPON, s.r.o., Kunovice, vedoucím projektantem byl pan Ing. Marek Fiala.Dodávku vybavení zajistil na základě kupní smlouvy pan Martin Řiháček z Kunovic v celkové výši nákladů 709.544,00 Kč včetně DPH.

 

Výměna otopných těles ZŠ ČERVENÁ CESTA Kunovice

Provedení výměny otopných těles na Základní škole Červená cesta v Kunovicích. Jedná se o výměnu hliníkových otopných těles v základní škole z důvodů plánované rekonstrukce kotelny.


Rekonstrukce VO Kunovice – nám. Svobody a ulice Husitská, Novoveská

Předmětem stavby je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v Kunovicích od nám. Svobody po ulicích Pekařská, Husitská a Novoveská.
Jedná se o rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení. Stavba bude zajišťovat osvětlení komunikací v nočních hodinách.
V rámci stavby budou realizovány tyto stavební objekty:
•    SO01 Veřejné osvětlení a rozhlas – trasa RVO u pošty po parc. 1255/7 (svítidlo PE/09)
•    SO03 Veřejné osvětlení – od školy po konec Kunovic na ul. Novoveská

 

 

 

Výměna pískových filtrů letního koupaliště

V květnu letošního roku byla provedena výměna 3 ks stávajících pískových filtrů za nové. Filtry jsou umístěny na novém železobetonovém základě. Součástí stavby je napojení filtrů na stávající rozvody, jejich odzkoušení a zaškolení obsluhy.

 

Dostavba kanalizační sítě – ulice U Štreky

Předmětem stavby je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací dostavby kanalizační sítě ulice U Štreky a Na Záhonech. Součástí dokumentace jsou objekty kanalizace a kanalizačních přípojek.
Kanalizace je navržena jako převážně gravitační, po realizaci bude odvádět odpadní vody z dotčené lokality na navrhovanou čerpací stanice ČS16, odkud budou odpadní vody přečerpávány do stávající stoky Bl-2. Zaústění výtlaku V16 do této stoky je navrženo přes stávající uklidňovací soutokovou šachtu ŠV1 a dále gravitační stokou DN500 do stávající šachty Š102 na stoce Bl-2.

2018_08_oin_k02

 

 

 

Rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice

Provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací rekonstrukce uliční fasády včetně garážových vrat Hasičské zbrojnice v Kunovicích. Jednalo se o výměnu vnějších vrat do garáží objektu zbrojnice v počtu 3 ks a úpravu vnějšího líce fasády.

2018_08_oin_h03  2018_08_oin_h04

 

Restaurování kamenného kříže z roku 1890 na hřbitově v Kunovicích

08/08/2017

V měsíci srpnu započaly práce na opravě kamenného kříže z roku 1890, který se nachází u vstupu na hřbitov. Město Kunovice podalo žádost o poskytnutí dotace dotaci na restaurování   kamenného kříže.
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 15.05.2017 schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1188/2017/KUL na projekt „Restaurování kamenného kříže z roku 1890 na hřbitově v Kunovicích”. Jedná se o neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na základě programu KUL03-17 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Celkové předpokládané výdaje jsou odhadovány na cca 160 tis. Kč. Finančního příspěvek schválený zastupitelstvem Zlínského kraje je max. 67 900,- Kč, což odpovídá max. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci akce bude nutno provést celkovou obnovu základové konstrukce. S ohledem na původní umístění kříže bude poloha a technické řešení obnovy základové konstrukce ještě předmětem projednání s restaurátorem. Restaurátorem kříže je BcA. Tomáš Kopčil, Diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování kamene, z Bílovic. Předpokládaný termín dokončení je začátek listopadu 2017.

kříž z roku 1890

 

Oznámení o zahájení stavebních prací rámci akce „DOSTAVBA HŘBITOVA KUNOVICE“

05/08/2016

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám oznámit, že v pondělí 08.08.2016 budou zahájeny stavební práce v rámci plánované akce „DOSTAVBA HŘBITOVA KUNOVICE“ spočívající v rozšíření plochy hřbitova v Kunovicích východním směrem.
Účelem dostavby je rozšíření kapacity stávajícího hřbitova o nová hrobová místa, urnové hroby a kolumbárium a taktéž zlepšení a zpříjemnění vstupu na hřbitov z východní strany. Předpokládaná plocha rozšíření hřbitova je cca 1ha (tj. cca 113 m x 9 m). Hlavní přístupové komunikace jsou zachovány. V rámci akce dojde k demolici části stávajícího zděného oplocení, výstavbě nového oplocení, přístupových chodníků a vstupního přístřešku s mobiliářem.

Vstup na hřbitov:
Po dobu realizace stavby bude vstup na hřbitov možný pouze vstupní branou ze západní strany hřbitova (VSTUP Z VÝCHODNÍ STRANY HŘBITOVA MOŽNÝ NEBUDE!)

Plánovaný termín dokončení díla je 20.10.2016.

Investor stavby: Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
Zhotovitel díla: STAVBY VANTO s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice

Omlouváme se za vzniklé problémy a děkujeme za pochopení a vstřícnost, trpělivost a toleranci.

Ing. Milan Valouch
vedoucí odboru investic
a územního plánování
MěÚ Kunovice

Revitalizace místní komunikace v ulici Na Rybníku

05/2016

V polovině května letošního roku byla dokončena závěrečná etapa stavby „Revitalizaci místní komunikace ul. Na Rybníku – III. etapa“. Jednalo se o rekonstrukci závěrečného úseku místní komunikace Na Rybníku, v úseku od křižovatky ulic Na Rybníku a U Náhonu (od zpomalovacího prahu u domu č.p. 454 Na Rybníku) po křižovatku ulic Na Rybníku a Na Zelničkách.
Celková délka nové komunikace, která nahradila dosavadní panelovou, je téměř 205 m. Oproti původnímu záměru došlo i k úpravě křižovatky ulic Na Zelničkách a Na Rybníku, která byla provedena jako zvýšená křižovatková plocha.
Stavba byla realizována po etapách, součástí akce byly i sadové úpravy zahrnující výsadbu zeleně podél komunikace Na Rybníku a řešení plochy jižně od křižovatky ulic Na Rybníku a Na Zelničkách s pamětní deskou trvalé publicity dříve realizovaného projektu „Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice“ umístěnou na kamenném solitéru. Tato plocha bude nově sloužit jako veřejné prostranství.
V rámci stavby bylo vybudováno třináct parkovacích stání, z nichž jedno je vyhrazeno osobám zdravotně postiženým. Současně byl také zřízen nový sjezd do areálu Základní školy U Pálenice k hasičskému hřišti. I tato část stavby je z bezpečnostních důvodů řešena přes zvýšenou plochu. Novým prvkem je i bezbariérový chodník vedoucí směrem ke škole, v budoucnu na něj budou navazovat další úseky, jejichž účelem je zejména zvýšení bezpečnosti dětí při docházce do základní školy. Povrch komunikace je z asfaltobetonu. Navržené úpravy by měli přispět zejména ke zvýšení bezpečnosti dětí. Podél nové ulice vzniklo i nové sběrné místo pro tříděný odpad, které nahradí stávající, které se nachází ve směrovém oblouku v ulici Na Zelničkách.
Projektová dokumentace této investiční akce byla zpracována firmou UH IPON, s.r.o., zhotovitelem díla byla na základě uzavřené Smlouvy o dílo společnost SVS-CORRECT, spol. s r.o., Bílovice. Celkové náklady za provedené stavební práce činní 5.602.935,71 Kč včetně DPH a byly plně hrazeny z rozpočtu města Kunovice. Závěrečné prodloužení stavby si vyžádalo dodatečné úpravy navazující místní komunikace ul. Na Zelničkách řešící sjednocení šířky komunikací před zvýšenou křižovatkovou plochou.
Součástí revitalizace ulice Na Rybníku bylo prodloužení veřejné osvětlení instalací nových svítidel podél celé ulice a v prostoru křižovatky ulic Na Rybníku a Na Zelničkách. Tyto práce prováděla na základě uzavřené Smlouvy o dílo společnost HRATES, a. s., Uherské Hradiště.
Stavbu provázela řada omezení v průjezdu vozidel a průchodu pro pěší a cyklisty. Bez spolupráce a trpělivosti občanů by dílo nemohlo být řádně dokončeno. Děkujeme všem občanům dotčeným stavbou za pochopení, toleranci a trpělivost a věříme, že zvýšení komfortu místní dopravy a zřízení bezpečnějšího přístupu k Základní škole U Pálenice povede ke spokojenosti občanů města Kunovice.
Ing. Veronika Křivanová a Ing. Milan Valouch, odbor investic a územního plánování

2016_06_21_revitalizace_MK_Na_Rybniku

 

Rekonstrukce ulice Panská

13.04.2014 – 30.6.2015

Dne 13. dubna 2014 byla zahájena dlouho plánovaná a očekávaná rekonstrukce komunikace v Panské ulici vedoucí od „hlavní“ křižovatky v Kunovicích směrem k průmyslové zóně Nový let. Podstatná část této místní komunikace již byla ve velmi špatném technickém stavu, částečně ji tvořily žulové dlažební kostky a neodpovídala potřebám stále rostoucího dopravního ruchu.

Město Kunovice připravovalo tuto investiční akci řadu let. „Dvakrát jsme marně žádali o dotaci na tuto investici, avšak díky změně zákona o rozpočtovém určení daní ji můžeme realizovat a financovat, tak jak jsem slíbila, tedy plně z rozpočtu města,“ vysvětluje starostka města Ivana Majíčková.

„Rekonstrukce místní komunikace ul. Panská“ řeší poměrně krátký, ale klíčový úsek od napojení příjezdu k Panskému dvoru po železniční přejezd u současného letního areálu, budoucího Areálu jízdy králů. Součástí stavby je také rekonstrukce a výstavba dvou autobusových zálivů, chodníků pro pěší, přeložka sloupů veřejného osvětlení včetně nasvětlení přechodu pro chodce, úprava napojení místní komunikace ul. Jana Hrubého a Panská a úprava parkoviště u sportovní haly. Akce bude probíhat ve čtyřech etapách a každá z nich bude realizována po polovině šířky vozovky. Během stavby bude průjezd vozidel zajištěn pouze jedním jízdním pruhem a bude řízen světelnou signalizací. V době dopravních špiček budou dopravu řídit pověření pracovníci dodavatele stavby nebo příslušníci městské policie či Policie ČR.

Stavba bude realizována ve 4 etapách:

I. etapa – úsek od odbočky ke sportovní hale po železniční přejezd, část přiléhající k areálu jízdy králů. Po tuto dobu bude zamezeno průchodu pro pěší a cyklisty v obou směrech z ul. Na Záhonech na ul. Panskou. Chodci a cyklisté budou využívat náhradní trasy po cyklostezce směrem k podchodu pod železniční tratí mezi ul. Zahrady a V Pastouškách nebo přes úrovňové křížení v ul. Letecká. Průjezd vozidel bude řešen po druhé polovině vozovky – částečně po stávající komunikaci a po dočasné zpevněné krajnici v místě dnešního chodníku.

II. etapa – protilehlá strana vozovky v úseku od odbočky ke sportovní hale po železniční přejezd. Průjezd bude řešen po nové podkladní vrstvě z asfaltobetonu (finální, obrusná vrstva bude pokládána na celý úsek při jednodenní úplné uzavírce).

III. etapa – úsek od napojení k Panskému dvoru po odbočku ke sportovní hale. Jedná se o rekonstrukci přilehlé poloviny vozovky ke stávajícímu bytovému domu. Průjezd bude zabezpečen stejně jako u první etapy po druhé polovině vozovky – částečně po stávající komunikaci a po dočasné zpevněné krajnici v místě dnešního chodníku. V rámci této etapy bude prováděna i úprava napojení příjezdu ke sportovní hale. Ten bude dočasně řešen provizorním sjezdem mezi bytovým domem a fotbalovým areálem.

IV. etapa – zbývající úsek – protilehlé strany vozovky v úseku od napojení Panského dvora po ul. Jana Hrubého. Průjezd bude řešen po nové podkladní vrstvě z asfaltobetonu.

 

Každá etapa výstavby je plánována přibližně na tři týdny. Skutečná doba potřebná na realizaci stavby bude záviset na klimatických podmínkách.

Po dobu stavebních prací žádá vedení města Kunovice řidiče, aby průjezdy po ulici Panská omezili na minimum. Chodci i cyklisté budou při pohybu v této části města muset respektovat stanovené trasy, pohyb pěších stavbou bude omezen a po určitou dobu stavby i zcela vyloučen z důvodu souběžně probíhajících prací v Areálu jízdy králů. Dočasně bude povolen omezený průjezd vozidel přes ulici Ve Strhanci. Po dobu stavby budou prováděna měření rychlosti a kontrola maximální hmotnosti vozidel při průjezdu touto zónovou oblastí.

„Rekonstrukci silnice udělat musíme. Nebude to jednoduché období, ale věřím, že všichni, koho se bude tato investiční akce přímo dotýkat, se přizpůsobí vzniklé situaci,“ konstatuje starostka Ivana Majíčková. „Právě proto vás prosím, vážení občané, abyste pokud možno co nejvíce omezili pohyb i jízdu osobními automobily v této lokalitě a využívali jiných dopravních prostředků a tras. Všechny vás žádám o toleranci, trpělivost, spolupráci a pochopení,“ apeluje na veřejnost kunovická starostka.

zdk

2015_OIN_ul_Panska_01       2015_OIN_ul_Panska_02

 

 

Areál Panského dvora

Rekonstrukce proběhla v letech 2009 – 2011

Články z tisku:

 

eea_grants

KOMPLEXNÍ REGENERACE HRACÍCH PLOCH VE ŠKOLSKÝCH AREÁLECH

 

Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech je v plném
proudu
Díky finanční podpoře přidělené grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP dochází k regeneraci hracích
ploch v mateřské škole i u obou základních škol. Nejdále pokročily práce v
areálu mateřské školy.

 

Regenerace dětského hřiště – lokalita Červená Cesta

Regenerace dětského hřiště – MŠ Kunovice

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ VE MĚSTĚ KUNOVICE

Na základě podané žádosti o dotaci obdrželo město Kunovice v lednu 2009 dotaci na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů na akci Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice.
Projekt je podporován Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti ve výši 18.511.530 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 1.088.913 Kč. Celkové předpokládané náklady stavby jsou cca 26,814 mil. Kč.

Město Kunovice předkládá projekt, řešící poslední fázi dostavby kanalizační sítě v katastrálním území Kunovice. Jedná se o novou výstavbu kanalizace, která bude napojena na již realizovanou kanalizační síť města napojenou na stávající ČOV Uherské Hradiště. Jde o lokality ulic V Grni, Na Zelničkách, Na Dolině, Na Strnisku a V Zátiší. Dostavba bude navržena tak, aby bylo možné odkanalizování všech přilehlých nemovitostí a aby maximum dešťových vod bylo odváděno stávajícími stokami do recipientu, bez zatěžování čerpacích stanic na kanalizační síti. Stavba v uvedených lokalitách bude provedena z hladkých trub PVC.

Cílem realizace projektu – výstavby nové kanalizace – je také zamezení současných negativních vlivů – zhoršování jakosti podzemní vody, prosaky či napojení přepadů z domovních ČOV či septiků do mlýnského náhonu a dále do Olšavy.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení vypouštěného znečištění: BSK5 na 5,6 t/rok, CHSK(cr)  na 11,16 t/rok, NL na 5,15 t/rok, Ncelk. na 0,74 t/rok a Pcelk. na 0,22 t/rok.
Navíc dojde k vytvoření předpokladu pro připojení dalších 257 EO.

V létě 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma STRABAG a.s.
Stavba byla započata 9. 11. 2010, termín ukončení stavby je naplánován na 31. 10. 2011.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (http://www.sfzp.cz/)

 

SBĚRNÝ  DVŮR  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU  V  KUNOVICÍCH

 

2010_03_15_logo_clanek_sbernydvur

 

Na základě podané žádosti o dotaci obdrželo město Kunovice v roce 2009 dotaci na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady na akci Sběrný dvůr Kunovice.
Projekt je podporován Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti ve výši 3.310 804 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 194 753 Kč. Celkové předpokládané náklady stavby jsou cca 3,895 mil. Kč.
Stavba se nachází podél žel. trati  Veselí n. Moravou – Kunovice, příjezd je zajištěn po místní komunikaci ul. Ve Strhanci. Sběrný dvůr představuje komplex kontejnerů a nádob umožňující každému občanu města Kunovice (nikoliv firmám či podnikajícím osobám) řádnou likvidaci domovního odpadu, který není likvidován v rámci pravidelných svozů, nebo drobných odpadů převyšujících obvyklou spotřebu. Sběrný dvůr nebude sloužit pro uložení odpadů vzniklých při demolicích či stavebních úpravách jednotlivých objektů.
Sběrný dvůr bude rozprostřen na ploše větší než 500 m2. V rámci stavby dojde k vybudování oplocené zpevněné plochy tvořené silničními panely, na které bude umístěno celkem 6 plastových kontejnerů o objemu 1,1 m3: 2 pro bílé a barevné sklo, 2 na plasty a 2 na směsný odpad. Dále 6 vanových kontejnerů o kapacitě 10 m3 pro stavební suť, kovový odpad, papír, bioodpad, dřevo a EKO-sklad opatřený bezpečnostní vanou pro uskladnění nebezpečného odpadu (akumulátory, baterie aj.). Dále bude součástí areálu provozní objekt a 3 sklady v provedení z mobilních kontejnerů jako ucelená sestava. V rámci stavby bude zřízena nová přípojka kanalizace, vodovodu a el. energie. Kapacita sběrného dvora je 408 t/rok.
V lednu a únoru roku 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma BERGER BOHEMIA a.s. Stavba byla započata 1. 3. 2010, termín ukončení stavby je naplánován na 30. 4. 2010.
Provozovatelem nového Sběrného dvora bude Město Kunovice.
Po dobu výstavby nového Sběrného dvora bude likvidace odpadu zajištěna v rámci provozoven firem Sběrné suroviny UH, s.r.o. v Uh. Hradiště a firmou OTR, a.s. Uh. Hradiště.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

 

Sběrný dvůr 10.5.2010

2010_05_10_INV_SBD_01l

 

Rekonstrukce Slovácké bůdy a sklípku