ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ing. Milan Valouch

vedoucí odboru

Markéta Omelková
Markéta Omelková

referentka investic

Josef Machynka

referent investic

Ing. Veronika Křivanová

referentka investic

Ing. Michal Gerža

informatik, krizové řízení, referent investic

Hlavní náplní práce v samostatné působností města je příprava a realizace všech investičních akcí města, zejména:

 • zajištění projektových dokumentací staveb ve všech stupních
 • projednání a vyjádření k investičním akcím města v rámci územních a stavebních řízení
 • územní, stavební a kolaudační rozhodnutí na investiční akce města
 • zajišťování veřejných soutěží na investiční akce města v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • příprava a kontrola smluv o dílo na investiční akce města
 • výkon stavebního dozoru nad investičními akcemi města
 • v případě výkonu stavebního dozoru externí odbornou firmou, spolupráce s touto firmou
 • předání dokončených investic jejím provozovatelům

odbor investic dále zajišťuje:

 • demolice objektů v majetku města
 • vyřizování stížností souvisejících s investičními akcemi města
 • příprava materiálů pro jednání městské rady, městského zastupitelstva a stavební komise
 • zpracování návrhu rozpočtu města v oblasti investic
 • prověřování možností udělení dotací a příspěvků na investiční akce města
 • zpracování a aktualizace havarijního plánu města

V přenesené působnosti vykonává státní správu v oblasti územního plánování na území města.

K působnosti odboru patří:

 • zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace města včetně přípravy podkladů
 • připravuje návrhy ke změně územně plánovací dokumentace města
 • zajišťuje pořizování regulačních plánů, architektonicko- urbanistických studií a dalších nástrojů pro řízení výstavby a rozvoje města
 • zajišťuje podklady pro zpracování obecně závazných vyhlášek v oblasti územního plánování
 • připravuje studie související s územně plánovací dokumentací
 • zajišťuje dodržování urbanisticko – architektonických koncepcí vyjádřených schválenými územně plánovacími dokumentacemi
 • vyhledává možnosti získání účelových dotací a spolupracuje na přípravě žádostí o ně s odborem investic
 • informuje městskou radu a městské zastupitelstvo s podnikatelskými aktivitami souvisejícími s rozvojem města

Aktuální územní plán města Kunovice

(aktualizováno 4.5.2016)

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.
Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Aktuální územní plán města Kunovice je umístěn také na webových stránkách https://www.mesto-uh.cz/folder/537/

 • Záznamy o účinnosti

o vydaném územním plánu (formát: pdf, velikost 85,5 kB)

 • Oznámení o zveřejnění údajů  

o vydaném územním plánu (formát: pdf, velikost 141kB)

 • Kompletní územně plánovací dokumentace:

Textová část – návrh (formát: pdf, velikost: 632 kB)
Textová část – odůvodnění (formát: pdf, velikost: 3095 kB)
Výkres základního členění území (formát: pdf, velikost: 7382 kB)
Hlavní výkres (formát: pdf, velikost: 8453 kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát: pdf, velikost: 11806 kB)
Výkres širších vztahů (formát: pdf, velikost: 2179 kB)
Koordinační výkres 1:5000 (formát: pdf, velikost: 10170 kB)
Koordinační výkres 1:10000 (formát: pdf, velikost: 3192 kB)
Schéma dopravní infrastruktury, energetika, spoje  (formát: pdf, velikost: 8153 kB)
Vodní hospodářství (formát: pdf, velikost: 8189 kB)
Koncepce uspořádání krajiny (formát: pdf, velikost: 8882 kB)
Vyhodnocení požadavků na ZPF a PUPFL (formát: pdf, velikost: 8912 kB)

 •  Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 

Změny územního plánu

Formuláře ke stažení:

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Odkaz na webové stránky „Protipovodňové opatření na řece Olšavě – Kunovice“  www.ppokunovice.cz,
na kterých naleznete podrobnosti o průběhu stavby, dopravních omezeních a další potřebné informace.

 

I/55 KUNOVICE, PRŮTAH, DOPRAVNĚ – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Odkaz na webové stránky “I/55 Kunovice, průtah, dopravně – bezpečnostní opatření”
na kterých naleznete podrobnosti o průběhu stavby, dopravních omezeních a další potřebné informace.

 

GEOPORTÁL KUNOVICE

Podrobné informace o katastru Kunovic, Popovic a Podolí včetně inženýrských sítí, územního plánu
a záplavových území naleznete na adrese:

https://kunovice.obce.gepro.cz

INVESTIČNÍ AKCE

Kanalizace – studie využití území Zelničky

 

Popis kompozice – pdf 4,9MB ke stáhnutí zde

Výkresová dokumentace:

Varianta A – pdf 5,2MB ke stáhnutí zde

Varianta A1 – pdf 7,1MB ke stáhnutí zde

Varianta B – pdf 7MB ke stáhnutí zde

 

Prohlížeč formátu pdf Adobe Reader ke stažení zde (cca 35 MB)

 

 

Odkazy na mapové aplikace Zlínského kraje

Mapy Zlínského kraje  – veřejně přístupné mapové podklady – katastrální mapa, brownfieldy Zlínského kraje, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, záplavová území, protipovodňová opatření, ortofotomapy a zásady územního rozvoje.

 

 

Portál JDTM ZK

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje JDTM_ZK (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

http://jdtmzk.technickamapa.cz/portal/Default.aspx