ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Bc. Ivana Škrášková

vedoucí odboru

Hana Kočířová

matrika

Monika Dudová

evidence obyvatel

Mgr. Jaroslav Šiler

referent spisové služby

Kateřina Bubeníková

sekretářka, veřejné opatrovnictví

Ing. Kateřina Růžičková

vedoucí městského informačního centra, cestovní ruch

Monika Kandrnálová

kultura, nájmy, městské informační centrum, přeshraniční spolupráce

Jana Gálová

městské informační centrum, školství, sport, nájmy

Mgr. Hana Uherková

centrum pro matky s dětmi "Beruška"

Zdeněk Kučera

Městská knihovna Kunovice

Jiřina Lapčíková

Městská knihovna Kunovice

Mgr. Dagmar Šiková, Dis.

Městská knihovna Kunovice

Činnost odboru hospodářsko správního

V přenesené působnosti odbor hospodářsko správní vykonává státní správu na jednotlivých úsecích v rozsahu, které stanoví zvláštní zákony. Převážná většina náplně práce odboru je v oblasti samostatné působnosti města.

K působnosti odboru patří:

1. Oblast všeobecné a vnitřní správy

– vykonává státní správu ve věcech matričních
– vede místní evidenci obyvatel včetně hlášení o pobytu občana a jeho změn
– spolupracuje s Policií České republiky, státním zastupitelstvím, okresním soudem, městskou policií a dalšími institucemi
– provádí vidimaci a legalizaci
– zpracovává seznam voličů a ostatní administrativní práce a povinnosti s přípravou voleb
– plní úkoly vyplývající z předpisů o archivaci
– zajišťuje jednání městské rady, městského zastupitelstva a komisí včetně vyhotovení zápisů a usnesení
– vede spisovou službu městského úřadu
– vede agendu přestupkové komise
– vede evidenci ohlášených kulturních a společenských akcí
– připravuje a realizuje společenské obřady na radniie (vítání občánků, svatby, přijetí, apod.)
– zajišťuje fungován Czech Pointu

2. Oblast sociální péče a zdravotnictví

– zpracovává podklady pro přidělování jednorázových sociálních příspěvků z rozpočtu města
– řídí a kontroluje provoz Domu pro seniory
– vede agendu opatrovnictví

3. Agenda sociálně právní ochrany dětí

– provádí šetření a dohled ve sledovaných rodinách
– vydává opatření podle zákona o sociálně právní ochraně dětí

4. Hospodaření s nemovitým majetkem města – pozemky

– připravuje agendu pro převody nemovitostí
– spolupracuje s firmou provádějící správu bytového fondu města a kontroluje hospodaření firmy s majetkem města
– vede dluhovu evidenci nájemného

5. Zemědělské pozemky města

– eviduje soupis parcel a map
– zpracovává nájemní smlouvy na pronájem pozemků města

6. Přestupková agenda

Dokumenty ke stažení – Žádost o umístění do Domu pro seniory v Kunovicích (pdf)

Žádost o městský byt: Tiskopis žádosti o byt –  (pdf) (doc) (odt)

Informace o některých změnách spojených s novelou zákona o občanských průkazech, které jsou účinné od 1.1.2016  ke stažení zde (pdf)

 

Upozornění pro snoubence

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice od 12. 3. 2020
upozorňujeme snoubence, kteří v době trvání vyjímečného stavu hodlají uzavřít manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob včetně oddávajícího a matrikářky.

 

Matrika:

 • Dotazník k uzavření manželství – (pdf)
 • Oznámení o přijetí dřívějšího, nebo rodného příjmení, případně o upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího –(doc)
 • Plná moc všeobecně –(doc)
 • Plná moc k podání a převzetí výpisu rejstříku trestů – (doc)
 • Prohlášení o užívání dvou jmen – nezletilá osoba do 18ti let – (doc)
 • Prohlášení o užívání dvou jmen -osoba narozená do 31.12.1949 – (doc)
 • Prohlášení o užívání dvou jmen -osoba narozená po 1.1.1950 – (doc)
 • Žádost o povolení změny jména, nebo příjmení – nezletilé dítě do 18ti let – (doc)
 • Žádost o povolení změny příjmení – dospělý občan – (doc)
 • Žádost o vydání matričního dokladu – (pdf)
 • Žádost o vydání opisu matričního dokladu s vícejazyčným standardním formulářem pro použití v rámci EU – (pdf)
 • Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu – (doc)
 • Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve – (doc)
 • Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň – (doc), (pdf)
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti – (doc)
 • Žádost o vystavení osvědčení potvrzení o státním občanství České republiky – (doc)
 • Žádost o vyhledání v matričních knihách a sbírkách listin – (pdf)
 • Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru – dodatečný záznam do knihy narození – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru do knihy narození současně s provedením zápisu – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru – dodatečný záznam do matriční knihy – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru – při provedeni prvního zápisu – zvláštní matrika – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru – při uzavření manželství – (doc)
 • Žádost o výplatu příspěvku na narozené dítě od 7.2.2020 – (pdf)
 • Dotazník k vítání občánků – (doc), (pdf)
 • Dotazník k výročí svatby – (doc)
 • Dotazník k životnímu jubileu – (doc)

 

Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa.  Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod pro občany, který se týká problematiky změny adresy trvalého pobytu.

Návod ke stažení zde

 

 

SPOD 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče zemřeli nebo si neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba
 • neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin
 • jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

Obecní úřad je tak povinen:

 • vyhledávat a sledovat děti shora uvedených problémových skupin
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 • poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při
 • uplatňovat nároky dítěte podle zvláštních právních předpisů,
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené shora uvedených problémových skupin.

Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

 

Agenda projednávání přestupků

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, orgány města Uherské Hradiště vykonávají namísto orgánů města Kunovice v jeho správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů.

Agenda sociálně-právní ochrany dětí  (SPOD)

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Uherské Hradiště vykonávají namísto orgánů města Kunovice v jeho správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozd. předpisů.

 

Spolupracujeme s Oblastní charitou Uherské Hradiště

Charita_logo_krivky