ODBOR FINANČNÍ
Ing. Eva Mrkvová

vedoucí odboru

Tel.: 572 432 715,
       572 432 735
eva.mrkvova@mesto-kunovice.cz
Božena Smětáková

hlavní účetní

Bc. Jana Panáčková

účetní

Jitka Svobodová

personalistka, mzdová účetní

Petra Palečková

pokladní, fakturace, ztráty a nálezy

Finanční odbor vykonává činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti:

 • zpracovává rozpočet města a sleduje jeho plnění – vypracovává rozbor hospodaření města
 • připravuje zprávy o hospodaření s rozpočtem města pro městskou radu a městské zastupitelstvo
 • zajišťuje plnění příjmů z daní, správních a místních poplatků a ostatních zdrojů
 • odpovídá za vedení účetní evidence, zajišťuje vymáhání pohledávek, eviduje dotace, přísliby a půjčky
 • sleduje změny v oblasti účetnictví a zabezpečuje jejich realizaci
 • vede podvojné účetnictví dle účetní osnovy v souladu s rozpočtovou skladbou
 • zpracovává podklady k žádostem o dotace a úvěry – spolupracuje s kontrolní a finanční komisí, Městským úřadem v Uherském Hradišti, Krajským úřadem Zlínského kraje, bankovními ústavy, pojišťovnou, finančním úřadem a jinými institucemi
 • spravuje movitý majetek – zajišťuje činnost UIK
 • na základě uzavřených smluv realizuje pronájmy a převody nemovitého majetku města, nájmy nemovitého i movitého majetku města
 • vede evidenci nemovitého majetku města
 • vede evidenci a vybírá poplatky ze psů
 • povoluje provoz výherních hracích přístrojů

logo_UP_zamestnanost