MĚSTSKÁ POLICIE
Luboš Blaha

vedoucí strážník Městské policie

Petr Jankových

strážník

Dalibor Nosek

strážník

MĚSTSKÁ POLICIE ŘEŠÍ

Obecní policie pří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona

a)   přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b)   dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c)    dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d)   podílí  se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e)   podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného přádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii a nebo zvláštním  zákonem  činí opatření k jeho obnovení,

f)    podílí se na prevenci kriminality v obci,

g)  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h)  odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i)   poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra

( dále jen „ministerstvo“ ) na požádání údaje o obecní policii,

 

Městská policie spolupracuje s Centrálním registrem jízdních kol – CEREK pro Českou republiku

logo_CEREK

 


Žádost o vydání parkovací karty

 

Seznam zvířat umístěných v útulku pro zvířata – rok 2021