Město získalo dotaci na revitalizaci staré školy

Budova staré školy stojící na hlavní kunovické křižovatce je bezpochyby starší, než lze usuzovat z letopočtu 1886 umístěného na její atice a těžko spočítat, kolik generací Kunovjanů si právě zde osvojovalo základy všeobecného vzdělání. Nejen tyto skutečnosti byly důvodem, proč město Kunovice, v jehož majetku stará škola je, již několik let hledalo řešení a způsob, jak objekt napříště využít a jak jej uvést do uživatelné podoby. Stejně jako v případě Panského dvora se i tentokrát ozývaly hlasy doporučující likvidaci této stavby, ale jednou z povinností města je mimo jiné také péče o jeho majetek. A navíc se jedná o jeden z mála historických objektů, které v Kunovicích máme.

Po dobu šesti let, kdy byla škola opuštěná a chátrala, jsme hledali možnost jejího dalšího uplatnění v chodu města i způsob financování opravy. Z hygienických důvodů (bezprostřední blízkost frekventované komunikace) zde již nemůže být školské zařízení.

Vzhledem k tomu, že máme dobrou zkušenost s proměnou zchátralého Panského dvora v Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr i s ohledem na to, že poptávka po volných prostorách k pronájmu v PIK převyšuje jeho možnosti, dospěli jsme k rozhodnutí, že podnikatelský inkubátor rozšíříme o objekt Staré školy. Tři roky jsme pracovali na projektu „Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“ a čekali na vhodný dotační titul. Nakonec jsme podali žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY. Uspěli jsme s naším projektem a v současné době již máme rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 40 mil. Kč. To je velký úspěch.

Stojíme na začátku realizace dalšího náročného projektu zapadajícího do série velkých investičních akcí realizovaných v Kunovicích během posledních tří volebních období, jejímž prvním článkem nebylo nic menšího, než výstavba kanalizace a napojení na čistírnu odpadních vod v roce 2005. Stávající historická budova staré školy bude dle architektonického návrhu Ing. Arch. Tomáše Hrušky a projektu společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek rekonstruována nekompromisně v původním historizujícím duchu, avšak díky moderní vestavbě vznikne v centru Kunovic zcela nadčasová stavba. Prvním krokem však bude odstranění stávající přístavby vstupu do objektu. Díky tomu se stane součástí městského parteru a současně vytvoří další prvek pro lepší definici celého náměstí. Následně dojde k celkové rekonstrukci budovy – nové schodiště, výměna podlah i stropů, oken, dveří i střechy s budoucím využitím podkroví. Postupně zde vznikne sedmadvacet kanceláří, zázemí pro zaměstnance, foyer, zasedací místnost i prostor ke krátkodobému pronájmu. Interiér bude pojednán a vybaven výrazně moderním způsobem. Současně s revitalizací samotné budovy budou řešeny i venkovní zpevněné plochy v její blízkosti.

Stavební práce začnou ve 4. čtvrtletí letošního roku, předpokládaná doba realizace stavby je rozčleněna do pěti etap s termínem ukončení v polovině roku 2020. Celková výše způsobilých výdajů včetně de-minimis dosahuje hodnoty do 80 mil. Kč, v této ceně již je zahrnuto interiérové vybavení a sdílené technologie. Dodavatelské firmy budou vybrány na základě standardního výběrového řízení.

Jsem přesvědčená o tom, že díky tomuto projektu získají Kunovice novou, důstojnou a moderní budovu v centru města, která se stane jeho další chloubou nejen po stránce estetické, ale i z hlediska jejího praktického využití pro další generace. Nepochybuji o tom, že tato investice se z dlouhodobé perspektivy Kunovicím vyplatí stejně jako v případě rekonstrukce Panského dvora.

Ivana Majíčková, starostka města