ZO ČSZ v Kunovicích je jednou z nejsilnější organizací v okrese Uh. Hradiště, jak v členské základně, tak ekonomickém zázemí. V současné době má naše organizace 170 členů. Ekonomické oblasti je hlavním zdrojem příjmu provoz pálenice a pronájem objektů a prostor, které organizace vlastní. Proto je hlavní pozornost soustředěna na údržbu a provozuschopnost všech příslušeních zařízení, což klade značné nároky na finanční prostředky. Naše organizace není podnikatelská, nehospodaří tedy se ziskem nebo se ztrátou. Je rozpočtová, výsledkem je tedy buď schodek nebo přebytek.

Organizace přešla na systém podvojného účetnictví se sledováním ekonomických ukazatelů na jednotlivá střediska. Tento systém, který se zcela určitě osvědčuje a hodláme v něm proto pokračovat, nám umožňuje poměrně přesně vyhodnocovat objem a složení zejména nákladu a tím usměřovat vlastní činnost celé organizace. Majetek organizace činí cca 10 mil. Kč, které tvoří nemovitý a movitý majetek včetně finanční hotovosti.

Hodnotíme-li celkové hospodaření a finanční situaci je možno konstatovat, že stav úroveň hospodaření v ZO Kunovice odpovídá daným podmínkám, ve kterých organizace pracuje.

V letošním i následujících letech bude hlavní pozornost soustředěna na akce, které mají přímou souvislost s údržbou a provozem jednotlivých středisek, včetně pozemků a komunikací. Pro tento účel je plánována částka 0,5 mil. Kč. Zakoupení sušičky ovoce, případné vybudování nucené cirkulace kondenzační vody pálenici bude odvislé od finančních prostředků a možností, kterými v současné době organizace disponuje. Přes nesporně kladné výsledky v hospodaření a v činnosti organizace se vyskytují i zápory. Trvalým problémem jsou i nadále udržování čistoty a údržba jednotlivých parcel v jednotlivých osadách a dlouhodobé snižování členské základny.

 

Kontakt:
Český zahrádkářský svaz, ZO Kunovice
Ing. Jiří Rypl, předseda

Pod Valy 1460
686 04 Kunovice
tel. 606 093 303

Pěstitelská pálenice
tel. 572 549 435