ZŠ Kunovice, U Pálenice
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

ZS_UPal_hriste

JSME ŠKOLOU PRO VŠECHNY

ŠKOLOU, KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ

PODPORUJEME PŘEDEVŠÍM TŘI VÝUKOVÉ OBLASTI

  • – CIZÍ JAZYKY – angličtinu učíme už od první třídy, nabízíme i další jazyky (němčina, ruština, v případě zájmu francouzština, italština)
    – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – využíváme interaktivní tabule, moderní počítačovou učebnu, multimediální učebnu, s pomocí počítačů se vyučuje v řadě předmětů. V některých třídách využíváme elektronické učebnice.
    – SPORT – naši žáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku, tělocvik má vyšší hodinovou dotaci

UČÍME V MODERNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ

– Děti mají nové, výškově stavitelné lavice
– Učí se v barevně přívětivých třídách
– Máme bohatě vybavenou školní knihovnu a školní klub pro volný čas

MÁME SKVĚLÉ VYUČUJÍCÍ
– Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní, aktivní a pozitivně naladění učitelé, kteří pracují na svém dalším vzdělávání

MÁME DOBRÉ VÝSLEDKY

– Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Tento statut jsme získali jako první škola na jihovýchodě Moravy. Dostávají ho školy, ve kterých se realizuje kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli. Školy, které jsou dobře materiálně a technicky vybaveny. Školy, které do výuky pravidelně zařazují různé organizační formy a postupy. Školy, které uplatňují nové trendy týkající se vyučovacích metod. Školy, které mají k dispozici a vhodně využívají učebny vybavené kvalitními pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou.
– Výsledky našich žáků v celonárodních srovnávacích testech jsou opakovaně nadprůměrné, za poslední dva roky proniklo několik desítek našich žáků mezi nejlepších pět procent testovaného celku (testy přitom absolvovalo 30 000 žáků z celé České republiky)
– Naši žáci dosahují dobrých výsledků v okresních, krajských i celostátních soutěžících
– V uplynulých dvou školních letech platilo: 87 procent našich absolventů pokračovalo ve studiu na středních školách

SPOLUPRACUJEME S RODIČI

– Jako první škola ve Zlínském kraji jsme získali prestižní certifikát „Rodiče vítáni“. Tento certifikát vydává obecně prospěšná společnost EDUin a oceňuje jím školy, které jsou vstřícné k rodičům. „Tuto značku jsme vymysleli proto, aby rodič poznal školy, které dělají dobré věci a dovedou dobře komunikovat s rodiči svých žáků i s žáky samotnými,“ vysvětlila manažerka projektu Kateřina Kubešová.
– Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole- Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, využíváme elektronickou žákovskou knížku
– O studijních výsledcích a chování žáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací, kterých se mohou s rodiči účastnit i žáci
– Od školního roku 2009/2010 dostávají rodiče vždy dvakrát za deset měsíců individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v „klasické nebo elektronické žákovské knížce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech žáků
– Pro rodiče i pro žáky máme na webu školy rubriku Výuka. Zájemci tady najdou informaci, na čem jednotliví vyučující v konkrétním týdnu s dětmi v daném týdnu pracovali, jaké mají děti úkoly. K dispozici mají také materiály, s nimiž děti při výuce pracují, u některých vyučujících i ukázky písemných prací.

CHCEME BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU OD RÁNA AŽ DO VEČERA

– Proto dětem nabízíme více než 20 školních kroužků‘
– Proto pro ně v létě pořádáme tábory
– Proto pořádáme i vzdělávací kurzy pro dospělé

CHCEME, ABY SE DĚTI VE ŠKOLE CÍTILY DOBŘE

– Proto ve škole pracuje žákovský parlament, který se často schází s vedením školy
– Proto se všichni žáci jednou za dva měsíce schází tvář v tvář se všemi vyučujícími a společně řeší případné problémy
– Proto ve škole existuje schránka důvěry
– Proto ve škole pracuje školní psycholog
– Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole
– Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze
– Od školního roku 2009/2010 výrazně odměňujeme nejlepší žáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěžích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spolužáků) získávají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší žáci školy. Peníze na koupi těchto cen získává škola od sponzorů.

JSME ŠKOLOU, PRO KTEROU JE TYPICKÉ VELKÉ MNOŽSTVÍ PROJEKTŮ

– Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy
– Typická pouze pro naši školu je projektová spolupráce nejstarších a nejmladších žáků školy
– Dětem projektová výuka umožňuje pochopit látku v souvislostech.
– Zvládáme také velké evropské projekty, jako jedna z mála základních škol ve Zlínském kraji jsme realizovali projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
– Připravujeme školení pro české i zahraniční pedagogy. Právě v naší škole jsme během posledních tří let připravili školení pro více než tři stovky pedagogů ze Zlínského kraje. Právě v naší škole jsme připravili týdenní stáž pro sedm zahraničních pedagogů.

NESPOLÉHÁME JEN NA ZŘIZOVATELE, UMÍME PENÍZE ZÍSKAT I JINDE

– Na dotacích a grantech jsme získali v průměru více než milion korun ročně
– I proto můžeme realizovat projekty se školami z různých míst Evropy, kam také cestují naši žáci
– I proto mohou naši učitelé za vzděláváním cestovat po Evropě (Německo, Rakousko, Británie, Belgie, Francie)

Základní škola
U Pálenice 1620
686 04 Kunovice
email:
zskunup@uhedu.cz
web: www.zskunup.cz
tel. 572 549 221