Základní škola, Kunovice

U Pálenice 1620
686 04 Kunovice
tel.: 572 549 221
email: zskunup@zskunup.cz
web: www.zskunup.cz

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

 

PROČ K NÁM

Poslání školy

Učit se učit. Vzájemně. Děti od učitelů, učitelé od dětí.

Vize školy

Být školou pro všechny, ve které si svůj pocit úspěchu zažije každé dítě.

Být školou, ve které učitelé i žáci přemýšlejí nad tím, proč, jak a co dělají.

Být školou, jejíž žáci na základě znalostí a dovedností získaných ve škole umí řešit problémy běžného života.

Výuka orientovaná na dovednosti

Vycházíme ze znalostí, ale za důležitější považujeme dovednosti. Proto od nás všichni rodiče nejméně jednou během školního roku dostávají individuální zprávu, která není zaměřena na známky, ale právě na dovednosti dětí. Sdělujeme například to, zda dítě v jednotlivých předmětech dokáže spolupracovat se spolužáky, uplatnit vlastní nápady, zda umí řešit problémy, jestli dokáže hovořit k věci, dodržuje základní pravidla a povinnosti, má základní pracovní návyky nebo to, zda se umí poučit z vlastních chyb.

Co na škole oceňují rodiče

Otevřenou komunikaci a informovanost (za oboje získáváme absolutně nejvíc pochval).

Styl výuky, kvalitní pedagogický tým, práci třídních učitelů.

Vztah k žákům a přístup k nim.

Projekty, aktivity (zapojení do řady akcí).

Vybavení školy (výrazně se zlepšuje). Nabídku kroužků (počet, pestrost nabídky i snahu reagovat na poptávku).

Webové stránky (množství informací, často a pravidelně obměňované stránky).

Co o škole říkají žáci

93 % našich žáků by naši školu doporučilo svým kamarádům. To je o 15 % víc, než je celorepublikový průměr.

Co říká Česká školní inspekce

Inspekce označila naši školu ve třech oblastech jako příklad inspirativní praxe pro ostatní.

Příklady inspirativní praxe

Spolupráce vedení školy, pedagogů, rodičů a vedení obce při sestavování strategie školy v kontextu jejího působení v malém městě.

Společné, zajímavými formami organizované další vzdělávání všech pedagogů školy, vzájemné hospitace, realizování tandemové výuky.

Netradiční spolupráce se zákonnými zástupci žáků, pomoc školního poradenského konzultanta a vedení školy všem účastníkům vzdělávání.

Silné stránky školy

Jasně formulovaná a realistická koncepce školy naplňovaná v praxi.

Velmi dobré vzdělávací výsledky žáků, kvalitní práce pedagogů školy s výsledky vzdělávání žáků. Nastavený funkční kontrolní systém vedení školy a vzájemná součinnost vedení při řízení školy. Aktivní práce vedení školy zaměřená na pedagogy školy, individuální práce ředitele školy s jednotlivými pedagogy a vedení k dalšímu rozvíjení jejich pedagogických dovedností.

Zdroj: Inspekční zpráva, leden 2019

Škola s kvalitní výukou

Společnost Scio nás zařadila mezi školy s kvalitní výukou, které posouvají české školství dál.

Společnost Scio nás zařadila mezi školy, kde lidé dělají svou práci s nadšením, dokážou formulovat své myšlenky a sdělovat je ostatním.

Výsledky vzdělávání

Testy Scio, 9. ročník – pravidelně v lepší polovině škol, aktuálně patříme mezi 20 % nejlepších škol v ČR
Srovnání úspěšnosti absolventů – studenti hlásící se na gymnázia – patříme mezi 20 % nejlepších škol

Fakultní škola

Tento statut získávají školy, kde:

  • Se realizuje kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli.
  • Škola má dobré materiální a technické vybavení.
  • Škola do výuky pravidelně zařazuje různé organizační formy a postupy a uplatňuje nové trendy týkající se vyučovacích metod.
  • Škola má k dispozici a vhodně využívá učebny, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou.

Bezpečná škola

Snaží se pedagogický sbor školy vytvářet prostředí, ve kterém se mohou děti cítit bezpečně? Nepřímou odpověď poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Naši školu dvakrát zařadili mezi ty, které se kvalitně starají o bezpečí dětí ve škole a předcházejí nežádoucím jevům.
Chceme, aby se děti ve škole cítily dobře. Proto:

  • Ve škole pracuje žákovský parlament, který se často schází s vedením školy.
  • Se jednou za dva měsíce pedagogický sbor schází na společných shromážděních se všemi žáky školy, aby probrali případné problémy.
  • Proto ve škole existuje schránka důvěry.
  • Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole.
  • Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze.
  • Proto děti na druhém stupni vždy jednou za rok anonymně hodnotí úroveň jednotlivých vyučovacích hodin.

Škola s množstvím projektů

Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy.
Projekty evropské. Díky těmto projektům cestují naši žáci i vyučující po celé Evropě, získávají cenné zkušenosti a často i sebevědomí.
Projekty školní. Ve škole realizujeme desítky školních projektů, při nichž propojujeme různé předměty, ale i ročníky. Dětem taková výuka lépe umožňuje pochopit látku v souvislostech.

Škola se Zlatým Ámosem

Naše vyučující, Mgr. Růžena Hlůšková, vyhrála v roce 2013 v soutěži Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Kromě hlavní ceny získala Růžena Hlůšková ještě titul Dětský Amos od dětské poroty a zvítězila také v hlasování o Ámose sympaťáka. Další vyučující, Mgr. Pavlína Strýčková, získala v roce 2019 v téže soutěži titul Ámos sympaťák a Ámos matematik.