Základní škola, Kunovice

Červená cesta 853
686 04 Kunovice
tel. 572 549 301
e-mail: zskunovice@zskunovice.cz
web: www.zskunovice.cz

 

Historie školy

Základní škola Kunovice, Červená cesta 853, dříve Obecná a měšťanská škola chlapecká, byla založena roku 1913. Jsme tedy školou s více než stoletou tradicí.

Ačkoliv jsme školou více než stoletou, jsme školou moderní. V roce 2012 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí – byla zrekonstruována střecha, fasáda, okna, tělocvična.

Jsme školou moderně vybavenou

Tím, že se škole daří získávat různými projekty dotace z evropských fondů, patří naše odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, jazykové a multimediální mezi jedny z nejmoderněji vybavené v kraji. A postupně se modernizuje celý interiér školy – nové žákovské šatny, žákovský nábytek ve třídách, nová školní jídelna apod. Za posledních 10 let tak bylo do modernizace školy investováno více jak 20 milionů korun.

Dosahujeme velmi dobrých vzdělávacích výsledků

Naši žáci se v celostátních srovnávacích testech opakovaně umísťují nadprůměrně a mnozí z nich patří svými výsledky mezi 5 % nejlepších z téměř 30 tisíc pravidelně testovaných žáků z celé republiky. V posledních letech jsou naši absolventi téměř vždy přijati ke studiu na školách, které si sami zvolí jako svou první alternativu a téměř všichni pokračují ve studiu na středních školách.

Jsme školou atraktivní i po vyučování

Ve škole je pro nejmenší žáky zřízena školní družina, která se svými bohatými, především zájmovými, aktivitami postará o Vaše děti až do 16 hodin. Školní družinu je možné navštěvovat i ráno před vyučováním. V rámci školní družiny a školního klubu pracují zájmové kroužky, které se otvírají dle přání a zájmu žáků. Mezi nejnavštěvovanější patří kroužek aerobiku a střelecký kroužek, se kterými se naši žáci zúčastňují mnoha závodů. Dále jsou to kroužky keramiky, sportovní kroužky, počítačový kroužek, redakční kroužek apod. Ve škole funguje v odpoledních hodinách i školní klubovna, kde mohou žáci trávit svůj volný čas při čekání na odpolední hodinu nebo po vyučování na autobus. Další aktivitou je i pořádání krátkodobých kurzů, na které má možnost se přihlásit každý žák, který má o daný kurz zájem. Jedná se například o kurzy výroby šperků, malování na hedvábí, fimo, drátkování apod.

Máme bohatou školní a mimoškolní činnost

V rámci školní docházky absolvuje každý žák nepřeberné množství exkurzí, zájezdů, výstav, návštěv divadel, kin, muzeí apod. Již tradičními se stávají exkurze do elektráren Dukovany a Dlouhé Stráně, do skláren, papíren, hvězdárny, planetária a další. Škola organizuje lyžařský kurz, plaveckou výuku, školy v přírodě, výlety apod. Pokud je ze strany dětí a rodičů zájem, organizujeme i zahraniční zájezdy do Vídně, Osvětimi, Londýna, Paříže apod.

Jsme školou, která pečuje o žáky, kteří mají ve škole problém

Naše škola nezapomíná ani na žáky, kteří mají s učením problémy. Těmto žákům je věnována zvýšená péče. Ve škole pracují dvě speciální pedagogické pracovnice, které se individuálně věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie apod.). Jako jedna z mála škol máme odbornou logopedku, která se věnuje dětem s vadami řeči a poskytuje jim individuální kvalifikovanu péči.

Spolupracujeme s rodiči

Rodiče jsou o výsledcích svých dětí pravidelně informováni prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách a konzultačních dnech. Mají také možnost kdykoliv přijít do školy a podívat se do výuky a rovněž mohou prostřednictvím sdružení rodičů nebo emailem vznášet připomínky a přání na fungování školy. Veškeré jejich podněty jsou vítány.

Obnova dětských hřišť proběhla v rámci projektu „Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města Kunovice“.
Akce byla financována z projektu EHP/Norsko.