Vývoj školství v Kunovicích

Na existenci školní výuky v nejstarší době můžeme usuzovat pouze z činnosti zdejší fary a českobratrského sboru a ze zmínek o místním rektoru v 16. století. Katolická farní škola byla obnovena před rokem 1640 a je zmíněna i v komínové visitaci v roce 1667 při výčtu majetku obce. Pravděpodobně se jednalo o domek u farní budovy, na jehož místě byla později fara rozšířena o kaplanku. K vydržování místního učitele věnoval mlynář Balcarovský ve své závěti v roce 1771 částku vyživovat a zdarma učit jednoho sirotka. Řádnou organizaci dostala kunovická škola v roce 1775 po reformách Marie Terezie a zavedení triviálního školství s výukou čtení, psaní a počítání.

V roce 1810 vystavěla obec novou školu v místech křižovatky okresních silnic. Školní budova byla v roce 1844 přestavěna a rozšířena z dvojtřídky na trojtřídku. Nárůst počtu dětí a zejména nové školské zákony z roku 1869 si vynutily jednání o přestavbě školy v Kunovicích. Teprve pod nátlakem okresní školní rady a po příslibu finančního příspěvku od patronátního správce – lichtenštejnského velkostatku – byla stavba v roce 1886 zahájena.

Posvěcení základního kamene vykonal děkan Josef Vykydal z Velehradu 21. června 1886 za účasti představitelů obce velkostatku. Dne 28. srpna se konalo slavnostní vysvěcení školy. Otevření nové obecné školy v letech vypjatého národnostního hnutí na Moravě, zejména boje za české školství v Uherském Hradišti, mělo i význam politický.

Úpravy okolí školy pokračovaly ještě v příštím roce, a to při příležitosti 40. jubilea panování císaře Františka Josefa I. Při této příležitosti na návrh správce školy obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby kolem školy byla vysázena švestková alej, aby z budoucího výtěžku švestek (pálení a prodeje slivovice) byl zřízen fond pro podporování chudých žáků.

Školní vybavení se postupně zlepšovalo z darů obce, místního spolku Beseda a Rolnické záložny z Uherského Hradiště, která výrazně podporovala potřeby okolních obcí. Ve škole vznikla bohatá školní knihovna a roku 1901 byla zřízena školní vývařovna pro mládež. Další nárůst počtu žáků vedl k rozšíření a úpravě školní budovy v letech 1902 – 1903.

K významné reorganizaci došlo v roce 1909, kdy výnosem zemské školní rady z 25. srpna bylo povoleno otevřít první třídu nově zřízené měšťanské školy v Kunovicích. Zároveň byla obecná škola rozdělena na chlapeckou a dívčí s tím, že chlapecká škola byla pod společnou správou s měšťanskou a dívčí obecná zřízena jako šestitřídní pod správou dosavadního nadučitele. K rozdělení měšťanské školy a obecné školy chlapecké došlo v roce 1921.

Dne 26. června 1912 se usnesla místní školní rada vypsat konkurz na postavení nové měšťanské školy. Obřad vysvěcení školy proběhl 14. září 1913 za přítomnosti Antonína Cyrila Stojana. Po desetiletí zde získávali základy svého vzdělání a výchovy chlapci z obecné školy a žáci koedukované školy z obvody Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic a Vések.

Při měšťanské škole byla za podpory zdejšího živnostenského společenstva ustavena také všeobecná škola pokračovací, která měla pomáhat při výchově učňů. Škola zanikla až v roce 1934 dobudováním odborného školství v Uherském Hradišti. Na staré škole, kde byla umístěna dívčí obecná škola, byla v roce 1922 ustavena lidová škola zemědělská pro zimní výuku zemědělského dorostu. Tato hospodářská škola pak získala z parcelace lichtenštejnského dvora zbytkový školní statek. Značný počet školských zařízení doplnila v roce 1935 i zvláštní škola pro zaostávající žáky. Tato škola existovala v Kunovicích až do roku 1967, kdy byla sloučena se Zvláštní školou v Uherském Hradišti.

Po vypuknutí války v roce 1914 musela být vyklizena dívčí škola a celá budova se stala provizorním domovem pro uprchlíky z Haliče, kteří sem byli evakuováni z válečného území. Po ukončení války byl ve škole umístěn strážní oddíl čs. vojska, který střežil vojenský sklad u nádraží. V roce 1920, kdy se měla škola vrátit svému původnímu účelu, byla ve velmi zdevastovaném stavu.

Vysoký kredit tehdejší školy byl příčinou, že již na počátku okupace byly ze zdejších škol německými orgány odstraňovány české knihy, pomníky, obrazy a tisky připomínající samostatnost Československa a jeho významné představitele. Přes nebezpečí perzekuce však mnohé památky zachránili místní učitelé tím, že fingovali změny v inventářích a knihy a obrazy připomínající demokracii 1. republiky ukryli mimo školu.

Ve školním roce 1944 – 1945 probíhalo vyučování stále nepravidelně a bylo přerušováno častými nálety. Dne 20. října 1944 byla budova měšťanské školy zabrána Němci k vojenským účelům a další výuka probíhala jen půldenně na staré škole. Po vánočních svátcích pak bylo vyučování definitivně přerušeno až do 20. května 1945.

Od 1. září 1950 byla v Kunovicích sloučena chlapecká a dívčí obecná škola a od školního roku 1953 – 1954 pak vytvořena jednotná osmiletá stření škola místo dosavadní obecné a měšťanské školy. V této době měla škola 22 tříd s 828 žáky. Kromě tělocvičen byla na staré budově zřízena školní jídelna a družina mládeže.

Po únorových událostech roku 1948 ovládla školství tzv. socialistická výchova, prezentovaná nejen marxistickou ideologií, ale dalšími průvodními znaky, jako bylo založení pionýrské organizace, vznik patronátů místních podniků, činnost mimoškolních zájmových kroužků, ateistická výchova, socialistické závazky a soutěže a pod. U učitelstva, stejně jako u mnohých dalších profesí, byl sledován jejich vztah k náboženství, vztah k zakládání zemědělských družstev atd.

Poválečnou novinkou v Kunovicích byl vznik mateřské školy. Její počátky můžeme klást už do let 1940 – 1945, kdy byl vždy v letních měsících v obci zřizován zemědělský útulek pro 15 – 20 dětí. Po válce se útulek změnil na celoroční a počet umístěných dětí se zvýšil na 60 – 80. Jako mateřská škola začal útulek oficiálně fungovat od 1. září 1948. Školka byla původně umístěna v bývalém bytě ředitele měšťanské školy, od 1. prosince 1966 byla pro ni otevřena nová budova na Mládežnické ulici. Vlastní mateřskou školku otevřel také n. p. Let Kunovice 1. září 1982. Tato byla okolo roku 1990 zrušena.

Celostátními organizačními změnami prošly kunovické školy v roce 1960, kdy vznikla základní devítiletá škola, od roku 1977 pak základní škola s dvěma stupni. Výuka v 1. – 4. (5.) třídě probíhala na staré škole, vyšší ročníky navštěvovaly nadále budovu tzv. měšťanky.

Skutečně významnou změnu v obci však přinesl rok 1993, kdy došlo k rozdělení původní školy v Kunovicích na dvě úplné základní školy. Zatímco I. základní škola zůstala v budově na Červené cestě, II. základní škola obsadila nově dokončenou budovu U Pálenice, v místech bývalého místního mlýna (Budova staré školy na křižovatce byla uvolněna pro nově vzniklou Vyšší odbornou školu v Kunovicích).

19. září 2002 město Kunovice rozhodnutím zastupitelstva města č. 6.3. č.j. 6b/XXIII02 a rozhodnutím zastupitelstva města č. 38/V ze dne 26. 6. 2003 zřídilo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. E) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizace jako samostatné právní subjekty: