Program rozvoje města Kunovice pro období 2014 až 2018

Program rozvoje města vychází z priorit
1.    Zlepšení dopravní situace ve městě
2.    Zlepšení životního prostředí
3.    Podpora podnikání, zaměstnanosti, výchovy a vzdělávání
4.    Zlepšení kvality života a fyzického prostředí ve městě

 

1.    Zlepšení dopravní situace ve městě

a)    Iniciovat realizaci investiční akce ŘSD ČR  „Bezpečnostně dopravní opatření na silnici I/55“
b)    Dokončit a pokračovat v rekonstrukcích a opravách místních komunikací
c)    Pokračovat v budování chodníků a veřejných prostranství
d)    Vytvářet projektové dokumentace okružní komunikace v návaznosti na územní plán
e)    Prosazovat přípravu Přivaděče silnice I/50 na I/55
f)    Rozšířit plochu parkovacích míst ve městě
g)    Rekonstruovat autobusové zastávky
h)    Ve spolupráci s Uherským Hradištěm a Starým Městem rozvíjet a zkvalitňovat městskou hromadnou dopravu ve stávajícím počtu spojů při sociálně únosné výši jízdného
i)    Spolupracovat s Aircraft Industries, a. s., a dalšími firmami při obnově letecké dopravy v Kunovicích
j)    Příprava rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras
k)    Rekonstrukce lávky přes řeku Olšavu
l)    Využití železniční vlečky
m)    Příprava napojení průmyslové zóny Starý Let
n)    Propojení I/55 a II/498
2.     Zlepšení životního prostředí

a)    Podílet se na přípravě a budování protipovodňových opatřeních na řece Olšavě
b)    Revitalizace přírodně krajinářského areálu Na Zelničkách
c)    Zlepšení vzhledu a ozelenění centra města
d)    Zefektivnit nakládání s odpady
e)    Rekonstrukce zastaralé kanalizační sítě
f)    Vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů
g)    Snížení energetické náročnosti budov v majetku města
h)    Rozšíření sběrného dvora
i)    Příprava rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras
j)    Modernizace veřejného osvětlení
k)    Revitalizace zeleně podél pozemních komunikací
l)    Příprava revitalizace za Abrhámovou cihelnou

 

3.    Podpora podnikání, zaměstnanosti, výchovy a vzdělávání

a)    Podpora podnikání prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr
b)    Zlepšení infrastruktury podnikatelských center
c)    Podpora malých a středních podnikatelů a poskytovatelů služeb ve městě
d)    Podpora spolupráce škol, podnikatelů, Úřadu práce a města
e)    Udržování kvality předškolního a základního vzdělání
f)    Rozvíjet činnost Komunitního centra Kunovice
g)    Využití budovy „staré“ školy
h)    Podporovat rozvoj a spolupráci všechny typů škol
i)    Podporovat spolupráci všech typů škol s partnerskými školami v rámci EU
j)    Rekonstrukce hřišť u ZŠ Červená cesta a ZŠ U Pálenice
k)    Modernizace základních škol a mateřské školy

 

4.    Zlepšení kvality života a fyzického prostředí ve městě

a)    Podporovat rozvoj bydlení a výstavbu rodinných domů
b)    Modernizovat postupně stávající bytový fond města
c)    Dokončit nový územní plán
d)    Rozšíření hřbitova a budování smuteční síně
e)    Obnovit a zatraktivnit relaxační zóny – Areál jízdy králů, sportoviště u základních škol, sportovní halu, koupaliště, dětská hřiště, hasičské hřiště
f)    Rekonstrukce a využití kulturních center
g)    Podporovat rozvoj Leteckého muzea Kunovice
h)    Podpora domácích tělovýchovných a sportovní oddílů a spolků
i)    Kvalitní sportovní vyžití všech věkových kategorií našich obyvatel
j)    Podporovat domácí folklorní a kulturní spolky
k)    Nabízet kvalitní kulturní a společenský život
l)    Zachovávat tradice a pečovat o kulturní památky
m)    Věnovat péči důchodcům a podporovat jejich činnost
n)    Zkvalitnit péči o knihovní fond a čtenáře městské knihovny
o)    Zlepšení bezpečnosti a ochrany majetku občanů
p)    Zkvalitnění a zefektivnění činnosti městského úřadu
q)    Zlepšit marketing města a informovanost
r)    Spolupracovat s farností, podporovat činnost církevních organizací
s)    Pracovat na dobrých partnerských vztazích s partnerskými městy a navazovat nové
t)    Kultivovat městský zpravodaj Kunovjan
u)    Aktivně usilovat o rozvoj Mikroregionu Dolní Poolšaví, podílet se na práci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a MAS Ostrožsko a Horňácko
v)    Vytvořit nové www stránky města Kunovice
w)    Zkvalitnit nabídku služeb Městského informační centra
x)    Podporovat rodiče s dětmi v tíživé situaci a občany sociálně potřebné, staré a nemocné
y)    Zajišťovat náležitou vybavenost zásahové jednotky JPO II
z)    Zefektivnit činnost strážníků městské policie

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Kunovice 15. 11. 2014