Sociální komise

pracuje ve složení:
předsedkyně: Marie Sedláčková,
tajemnice: Jana Polášková

členové komise:

 • Komise se zabývá otázkami rozvoje sociální péče a služeb ve městě, sleduje jejich dostupnost a kvalitu. Přijímá podněty občanů, upozorňuje na případné nedostatky v této oblasti a navrhuje jejich řešení.
 • Komise je tak i iniciativním a aktivním poradním orgánem starostky obce.
 • Sociální komise projednává žádosti občanů o pronájem bytu v domě pro seniory, doporučuje obsazení bytů dle přijatých žádostí.
 • Projednává dary města pro sociálně potřebné
 • Navštěvuje jubilanty nad 80 let, manžele, kteří oslavili 50 let společného života a více
 • Spolu se zástupci MěÚ navštěvují seniory v domě pro seniory.
 • Zajišťuje činnost Klubu důchodců

 

Komise pro práci s rodinou a dětmi

pracuje ve složení:
předseda – Mgr. Michaela Hubíková
tajemnice – Bc. Ivana Rathúská

členové – Mgr. Michek Ladislav, MUDr. Filová Helena, JUDr. Antonín Blažek, Sedláčková Marie, Bočková Alena

Komise je složena z odborníků – lékaře, psychologa, zástupců školských zařízení – mateřské i základní školy, právníka a zdravotní sestry, kteří spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Její činnost se zaměřuje na problematiku  sociálně slabých a vyloučených rodinách a to už ve věku od narození až po dospělost. Vyhledává tyto rodiny, pracuje s nimi s cílem maximálně omezovat vznik patologických jevů. Na základě zjištěné situace pak doporučuje intervenci psychologa, zařazení dětí do předškolní výchovy, má dohled nad pravidelnou školní docházku dětí, doporučuje dítěti vhodné zájmové kroužky.

 

SPOD 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče zemřeli nebo si neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba
 • neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin
 • jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

Obecní úřad je tak povinen:

 • vyhledávat a sledovat děti shora uvedených problémových skupin
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 • poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při
 • uplatňovat nároky dítěte podle zvláštních právních předpisů,
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené shora uvedených problémových skupin.

Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.