Dětský folklorní soubor Děcka z Kunovic má dlouholetou tradici. První skupinka dětí,která v Kunovicích pracova-la pod tímto názvem, se začala scházet v polovině 60. let 20. století. Současný soubor je už sedmou generací, má více jak 40 dětí ve věku 7 – 13 let. V tomto obsazení pracuje čtvrtým rokem a zřizovatelem je Město Kunovice.Náplní práce je zvládání rytmických cvičení, zpívání, hry a taneční improvizace.Zpracovávaný materiál je převážně z oblasti Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí. Jsou postupně seznamovány s písněmi a tanci Kunovic, z okolních obcí – Hluku, Mařatic, dalších lokalit v Pomoraví, ale i z podhorského a horského subregionu – ze Strání, Korytné, Starého Hrozenkova apd.
Vedle autentického materiálu se děti věnují i tématům stylizovaným.Řada dětí se hudebně vzdělává, takže je možné využít je také při vlastním doprovodu.

d_cka_z_kunovic_2

Soubor však dlouhodobě spolupracuje s dětmi ZUŠ z Uherského Ostrohu, především při náročnějších choreografiích a tanečních monotematickým pásmech, kde je hudební stylizace neodmyslitelnou součástí tanečních improvizací.
Uměleckým vedoucím dětské 13členné muziky /housle, kontry, zobcová flétna, klarinet,kontrabas, cimbál/ je František Říha, ředitel Základní umělecké školy, na postu primášem je Michal Nožička nebo Anna Surá.
Za krátkou dobu trvání měl kolektiv možnost se představit na Přehlídce folklorních souborů v Praze /2000/, na festivalu Dětská Strážnice /2000-2003/, kde se obvykle představují i jako moderátoři pořadů, na Mezinárodním dětském festivalu „Kunovské léto“/ každoročně/, byl pozván do programu Hradišťánek představuje své hosty. Vystupuje na místních a okresních akcích pro děti, důchodce a ostatní veřejnost.
děcka z KunovicV roce 2001 soubor postoupil vítězstvím /2.-3. místo/ v okresní a oblastní soutěži mezi 14 nejlepších souborů České republiky do Zemské přehlídky v Kroměříži, kde patřil ke třem nejlepším, byl zařazen do dětského pořad na nejvýznamnějším folklorním festivalu v ČR – Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici /2001/, kde se představil čtyřmi samostatnými bloky, měl úspěch na Mezinárodním festivalu folkloru ve Zlíně, účinkoval na festivalu ve Velké nad Veličkou, na Ozvěnách Horňácka, představil se také na Slovensku.

D_cka_z_Kunovic

V květnu 2003 reprezentoval soubor na festivalu v Polsku a Českém Těšíně, na světovém festivalu v bulharském Slivenu a Burgasu. Představil se v zajímavém pořadu „Kdo co umí“ na Dětské Strážnici 2003, na Podjavorinském festivalu ve Vápenkách, na Kunovském létě a chystá se do Starého Hrozenkova.Cimbálová muzika obsadila druhé místo v celostátním kole ve Vysokém Mýtě. Děti měly úspěch také ve zpěváckých soutěžích „Zazpívej Slavíčku“ a v regionálních přehlídkách. Velkým úspěchem bylo 2. místo ve zpěvácké soutěži „Zpěváček 2000″ (Tereza Habartová) na celostátní přehlídce ve Velkých Losinách a 1. místo ve zpěváckém pořadu na MFF Strážnice 1999 (T. Habartová) a MFF 2001 (Tereza Habartová a Ondřej Siman získali 1. místo v dívčí a chlapecké kategorii). Soubor se může pochlubit i vynikajícími verbíři.
V roce 1998 zpívaly nejlepší děti na CD Slavíček zpívá (CM Babica, odborná spolupráce Romana Habartová), v roce 2001 se podílely na natáčení vánočního CD dětí z Kunovic „Vinšujem vám…“(zpracování Ivana Majíčková a CM Anica, Burčáci a Mladí Burčáci) a v roce 2003 na novém CD a MC „Zpívání zkraje života“ (zpracování R. Habartová a CM Kunvojan).

d_cka_z_kunovic_3

Děcka z Kunovic

Vedoucí souboru:
PhDr.Romana Habartová
etnografka, choreografka
Mgr. Šárka Smělíková
organizační vedoucí
Martina Habartová
Primášem muziky je:
Michal Nožička
/Anička Surá/
Umělecký vedoucí :
František Říha

REPERTOÁR SOUBORU „DĚCKA Z KUNOVIC“

Scénické zpracování pracovních námětů:
MAK,MAK, MAKOVICA /9 min/
– o tom, co je zapotřebí, než makovice vyrostou a než se pořádné makové buchty upečou
MALÉ VELKÉ PRÁDLO /7 min/ – O oživlých vypraných košilkách
KAČ, KAČ, KAČENA /9-10 min/ – o návratu k přírodě – hra a škádlení na pastvě
HRAČKY NAŠÍ KAČKY /5 min/ – o ztracené panence malé Kačenky Máčalové

Taneční čísla:
ŠLA PSOTA PŘES HORY /3min/ – taneční hříčka
STRAŇANSKÉ DĚVČATA / 4 nebo 6 min/ – taneční číslo ze Strání
NA TÝCH KOPANICÁCH /4 nebo 6 min/ – taneční číslo ze Starého Hrozenkova
HANULIENKA, HANA /5 min/ – tance a písně z Korytné
VERBUŇKY /3 min/ – sólový chlapecký tanec

Výroční zvykosloví:
PODŠABLE – chlapecké číslo
JARNÍ NÁLADA – lyrické tancování o vrbových prutech a píšťalkách
MAŘENA, MORENA A KVĚTNÁ NEDĚLA – dívčí velikonoční nálada
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ „Vinšujem vám…“

Rodinné zvykosloví:
CHYSTÁNÍ NA SVAŤBU /8 min/ – rozverný hra dětí o přípravě svatby

Muzikantské vstupy, sólové zpěvy:
Aneta Poláchová – Skřivánčí vajíčko, Pásla som páva, Haj husičkyTereza a Julie Habartovy – Ej, až budu veliká, Písně z Kopanic
Tereza Habartová – Písně z Kopanic a Dolňácka
Adam Hasmanda, Onřej Siman, Martin Pěcha – verbuňky
Dívčí sborek – Písně z Dolňácka, luhačovického Zálesí a moravských Kopanic

„Děcka z Kunovic“ (Kids from Kunovice)

Children’s Folk Ensemble Děcka z Kunovic has a long tradition. The first group of children working under this name started their meetings as early as in the 60’s of the last century.

Contemporary ensemble is already the seventh generation and it has more than 40 children aged 7 to 13. It has been working for three years and it was set up under the patronage of the town of Kunovice.

We are dealing with rhythmical exercises, singing, games and dance compositions. Our sources are mostly originated in the region of lowlands (Dolňácko) but also along the Moravian-Slovak border. Our children are familiar with songs and dances from Kunovice, nearby villages – Hluk, Mařatice and other places along the Morava river as well as the hilly subregion – Stání, Korytná, Starý Hrozenkov and others.

Besides the original materials our children go in for stylistic items of art, many of them being educated in music so they can accompany us.

Our ensemble has been co-operating with pupils from Art school in Uherský Ostroh, mainly on more demanding choreography and one theme dance series inseparably connected with musical stylistic.

Artistic leader of 13 member music band (violin, contras, flute, clarinet, double base, dulcimer) is František Říha, director of the Art School, leading violin is played by Michal Nožička.

During its short existence our ensemble has had opportunities to perform at Show of Folk ensembles in Prague, at Children’s Festival in Strážnice, at International Festival Kunovské léto. It was invited to programme „Hradišťánek introduces its guests“. We perform at local and regional events for children, pensioners and other public.

This year our ensemble has won contest in regional and provincial competition and among the 14 best ensembles in the Czech Republic it ranks to the three best ones. It belongs to the most important children’s groups at International Folk festival in Strážnice, where it had four separate series of performances. It was successful at International Folk Festival in Zlín, performed in festival in Velká nad Veličkou, at Echoes from Highlands. It also has performances in Slovakia.

Our children were singing in contests Zazpívej slavíčku (Sing my nightingale) and regional shows. Great success was its second place among Singers 2000 at republic contest in Velké Losiny and the first place in singers programme „Slovakia is singing“ at MFF Strážnice 2001.

These were the modest beginnings as our children are only at starting points of their folk carrier.

Leaders are PhDr. Romana Habartová (ethnographer)
Mgr. Šárka Smělíková (teacher)
Martina Habartová (teacher)

First violinist Michal Nožička
Artistic leader František Říha
Děcka z Kunovic Repertoire

Dance items
MAK,MAK, MAKOVICA (choreography Romana Habartová) – about what is needed to make good poppy seed cakes
MALÉ VELKÉ PRÁDLO – about just washed shimmy being alive
ŠLA PSOTA PŘES HORY – dance puzzle
CHYSTÁNÍ NA SVAŤBU – childish play about wedding preparations
STRAŇANSKÉ DĚVČATA – dance from Strání
NA TÝCH KOPANICÁCH – dance from Starý Hrozenkov
KAČ, KAČ, KAČENA – play at duck and geese pasture
HANULIENKA, HANA – dances and songs from Korytná
JARNÍ NÁLADA – lyrical dancing about willow canes and whistles
MAŘENA, MORENA A KVĚTNÁ NEDĚLA – Easter mood
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Musical and singers solos

Aneta Poláchová – Skřivánčí vajíčko, Pásla som páva
Tereza a Julie Habartovy – Ej, až budu veliká
Tereza Habartová – Songs from Kopanice a Dolňácka
Adam Hasmanda – Ej veru nebuděm, Slovácké verbuňky
Ondřej Siman – Verbuňky

Girls‘ little choir – Songs from Dolňácko, Luhačovice Zálesí a Moravian Kopanice Music

Kontaktní adresy:
PhDr. Romana Habartová
Záchalupčí 952
686 04 Kunovice
mob. 775 085 333
Mgr. Šárka Smělíková
Lidická 574
686 04 Kunovice
mob. 724 327 096

Martina Habartová
V. Vaculky 1013
686 01 Uh. Hradiště – Východ
mob. 724 742 695

e-mail: deckazkunovic@seznam.cz