Žádost o příspěvek (pololetně) města Kunovice

ŽADATEL

Jméno/Název    :
Statutární zástupce (u práv. osob) :
Adresa/Sídlo    :
Rodné číslo/IČ                :
Telefon     :
Bankovní spojení   :

ÚČEL PŘÍSPĚVKU

Název akce:

Popis:


 

Rozpočet souhrnně(celkem očekávané příjmy a výdaje):

 

Požadovaná výše příspěvku (pololetně) v Kč:

PŘÍLOHY

1. kopie platného oprávnění provozovat činnost, na níž je příspěvek (pololetně) požadován (např. stanovy, statut, živnostenské oprávnění, apod.)
2. položkový rozpočet příjmů a výdajů
3. čestné prohlášení, že:
a) majetek žadatele není v konkurzu, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
b) s žadatelem není vedeno řízení o jeho likvidaci jako fyzické nebo právnické osoby
c) s žadatelem nejsou vedeny žádné soudní ani jiné spory s městem Kunovice ani jeho organizacemi a žadatel není jejich dlužníkem
d) žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení  a zdravotního pojištění

Žadatel svým podpisem prohlašuje, že veškeré údaje jsou pravdivé.

Datum

 

 

 

Podpis a razítko žadatele

Žádost o příspěvek (pololetně) ke stažení