ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ing. Milan Valouch

vedoucí odboru

Markéta Omelková

referentka investic

Josef Machynka

referent investic

Sylva Chlachulová

referentka investic

Ing. Michal Gerža

informatik, krizové řízení, referent investic

Hlavní náplní práce v samostatné působností města je příprava a realizace všech investičních akcí města, zejména:

 • zajištění projektových dokumentací staveb ve všech stupních
 • projednání a vyjádření k investičním akcím města v rámci územních a stavebních řízení
 • územní, stavební a kolaudační rozhodnutí na investiční akce města
 • zajišťování veřejných soutěží na investiční akce města v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • příprava a kontrola smluv o dílo na investiční akce města
 • výkon stavebního dozoru nad investičními akcemi města
 • v případě výkonu stavebního dozoru externí odbornou firmou, spolupráce s touto firmou
 • předání dokončených investic jejím provozovatelům

odbor investic dále zajišťuje:

 • demolice objektů v majetku města
 • vyřizování stížností souvisejících s investičními akcemi města
 • příprava materiálů pro jednání městské rady, městského zastupitelstva a stavební komise
 • zpracování návrhu rozpočtu města v oblasti investic
 • prověřování možností udělení dotací a příspěvků na investiční akce města
 • zpracování a aktualizace havarijního plánu města

V přenesené působnosti vykonává státní správu v oblasti územního plánování na území města.

K působnosti odboru patří:

 • zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace města včetně přípravy podkladů
 • připravuje návrhy ke změně územně plánovací dokumentace města
 • zajišťuje pořizování regulačních plánů, architektonicko- urbanistických studií a dalších nástrojů pro řízení výstavby a rozvoje města
 • zajišťuje podklady pro zpracování obecně závazných vyhlášek v oblasti územního plánování
 • připravuje studie související s územně plánovací dokumentací
 • zajišťuje dodržování urbanisticko – architektonických koncepcí vyjádřených schválenými územně plánovacími dokumentacemi
 • vyhledává možnosti získání účelových dotací a spolupracuje na přípravě žádostí o ně s odborem investic
 • informuje městskou radu a městské zastupitelstvo s podnikatelskými aktivitami souvisejícími s rozvojem města

Aktuální územní plán města Kunovice

(aktualizováno 4.5.2016)

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.
Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Aktuální územní plán města Kunovice je umístěn také na webových stránkách http://www.mesto-uh.cz/Articles/62428-2-Kunovice.aspx

 • Záznamy o účinnosti

o vydaném územním plánu (formát: pdf, velikost 85,5 kB)

 • Oznámení o zveřejnění údajů  

o vydaném územním plánu (formát: pdf, velikost 141kB)

 • Kompletní územně plánovací dokumentace:

Textová část – návrh (formát: pdf, velikost: 632 kB)
Textová část – odůvodnění (formát: pdf, velikost: 3095 kB)
Výkres základního členění území (formát: pdf, velikost: 7382 kB)
Hlavní výkres (formát: pdf, velikost: 8453 kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát: pdf, velikost: 11806 kB)
Výkres širších vztahů (formát: pdf, velikost: 2179 kB)
Koordinační výkres 1:5000 (formát: pdf, velikost: 10170 kB)
Koordinační výkres 1:10000 (formát: pdf, velikost: 3192 kB)
Schéma dopravní infrastruktury, energetika, spoje  (formát: pdf, velikost: 8153 kB)
Vodní hospodářství (formát: pdf, velikost: 8189 kB)
Koncepce uspořádání krajiny (formát: pdf, velikost: 8882 kB)
Vyhodnocení požadavků na ZPF a PUPFL (formát: pdf, velikost: 8912 kB)

 •  Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 

Změny územního plánu

Formuláře ke stažení:

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Odkaz na webové stránky „Protipovodňové opatření na řece Olšavě – Kunovice“  www.ppokunovice.cz,
na kterých naleznete podrobnosti o průběhu stavby, dopravních omezeních a další potřebné informace.

 

INVESTIČNÍ AKCE

Kanalizace – studie využití území Zelničky

 

Popis kompozice – pdf 4,9MB ke stáhnutí zde

Výkresová dokumentace:

Varianta A – pdf 5,2MB ke stáhnutí zde

Varianta A1 – pdf 7,1MB ke stáhnutí zde

Varianta B – pdf 7MB ke stáhnutí zde

 

Prohlížeč formátu pdf Adobe Reader ke stažení zde (cca 35 MB)

 

 

Odkazy na mapové aplikace Zlínského kraje

Mapy Zlínského kraje  – veřejně přístupné mapové podklady – katastrální mapa, brownfieldy Zlínského kraje, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, záplavová území, protipovodňová opatření, ortofotomapy a zásady územního rozvoje.

 

 

Portál JDTM ZK

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje JDTM_ZK (JDTM ZK) připravil Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území Zlínského kraje a obcemi Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli (obcemi, správci inženýrských sítí, krajem a zhotoviteli geodetických měření) prostřednictvím správce datového skladu.

Adresa pro vstup je:

http://jdtmzk.technickamapa.cz/portal/Default.aspx