ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Bc. Ivana Rathúská

vedoucí odboru

Ivana Lůčná

matrika

Monika Dudová

evidence obyvatel

Anna Skalková

veřejné opatrovnictví

Anna Semenková

referentka

Bc. Veronika Bubeníková

sekretářka

Alena Filová Zedníčková
Tel.: 720 992 948
Věra Vidrmanová

centrum pro matky s dětmi "Beruška"

Monika Kandrnálová

kultura, školství, městské informační centrum, přeshraniční spolupráce

Bc. Veronika Šarátková

cestovní ruch a sport, městské informační centrum, nájmy

Zdeněk Kučera

Městská knihovna Kunovice

Mgr. Veronika Miklášová

Městská knihovna Kunovice

Činnost odboru hospodářsko správního

V přenesené působnosti odbor hospodářsko správní vykonává státní správu na jednotlivých úsecích v rozsahu, které stanoví zvláštní zákony. Převážná většina náplně práce odboru je v oblasti samostatné působnosti města.

K působnosti odboru patří:

1. Oblast všeobecné a vnitřní správy

– vykonává státní správu ve věcech matričních
– vede místní evidenci obyvatel včetně hlášení o pobytu občana a jeho změn
– spolupracuje s Policií České republiky, státním zastupitelstvím, okresním soudem, městskou policií a dalšími institucemi
– provádí vidimaci a legalizaci
– zpracovává seznam voličů a ostatní administrativní práce a povinnosti s přípravou voleb
– plní úkoly vyplývající z předpisů o archivaci
– zajišťuje jednání městské rady, městského zastupitelstva a komisí včetně vyhotovení zápisů a usnesení
– vede spisovou službu městského úřadu
– vede agendu přestupkové komise
– vede evidenci ohlášených kulturních a společenských akcí
– připravuje a realizuje společenské obřady na radniie (vítání občánků, svatby, přijetí, apod.)
– zajišťuje fungován Czech Pointu

2. Oblast sociální péče a zdravotnictví

– zpracovává podklady pro přidělování jednorázových sociálních příspěvků z rozpočtu města
– řídí a kontroluje provoz Domu pro seniory
– vede agendu opatrovnictví

3. Agenda sociálně právní ochrany dětí

– provádí šetření a dohled ve sledovaných rodinách
– vydává opatření podle zákona o sociálně právní ochraně dětí

4. Hospodaření s nemovitým majetkem města – pozemky

– připravuje agendu pro převody nemovitostí
– spolupracuje s firmou provádějící správu bytového fondu města a kontroluje hospodaření firmy s majetkem města
– vede dluhovu evidenci nájemného

5. Zemědělské pozemky města

– eviduje soupis parcel a map
– zpracovává nájemní smlouvy na pronájem pozemků města

6. Přestupková agenda

Dokumenty ke stažení – Žádost o umístění do Domu pro seniory v Kunovicích (pdf)

Žádost o městský byt: Tiskopis žádosti o byt –  (pdf) (doc) (odt)

Informace o některých změnách spojených s novelou zákona o občanských průkazech, které jsou účinné od 1.1.2016  ke stažení zde (pdf)

 

Matrika:

 • Dotazník k uzavření manželství – (pdf)
 • Oznámení o přijetí dřívějšího, nebo rodného příjmení, případně o upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího -(doc)
 • Plná moc všeobecně -(doc)
 • Plná moc k podání a převzetí výpisu rejstříku trestů – (doc)
 • Prohlášení o užívání dvou jmen – nezletilá osoba do 18ti let – (doc)
 • Prohlášení o užívání dvou jmen -osoba narozená do 31.12.1949 – (doc)
 • Prohlášení o užívání dvou jmen -osoba narozená po 1.1.1950 – (doc)
 • Žádost o povolení změny jména, nebo příjmení – nezletilé dítě do 18ti let – (doc)
 • Žádost o povolení změny příjmení – dospělý občan – (doc)
 • Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu – (doc)
 • Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve – (doc)
 • Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň – (doc), (pdf)
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti – (doc)
 • Žádost o vystavení osvědčení potvrzení o státním občanství České republiky – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru – dodatečný záznam do knihy narození – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru do knihy narození současně s provedením zápisu – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru – dodatečný záznam do matriční knihy – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru – při provedeni prvního zápisu – zvláštní matrika – (doc)
 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru – při uzavření manželství – (doc)
 • Dotazník k vítání občánků – (doc)
 • Dotazník k výročí svatby – (doc)
 • Dotazník k životnímu jubileu – (doc)

 

Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu

V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa.  Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod pro občany, který se týká problematiky změny adresy trvalého pobytu.

Návod ke stažení zde

 

 

SPOD 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče zemřeli nebo si neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba
 • neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin
 • jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

Obecní úřad je tak povinen:

 • vyhledávat a sledovat děti shora uvedených problémových skupin
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 • poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při
 • uplatňovat nároky dítěte podle zvláštních právních předpisů,
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené shora uvedených problémových skupin.

Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

 

Agenda projednávání přestupků

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů, orgány města Uherské Hradiště vykonávají namísto orgánů města Kunovice v jeho správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů.

Agenda sociálně-právní ochrany dětí  (SPOD)

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Uherské Hradiště vykonávají namísto orgánů města Kunovice v jeho správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozd. předpisů.

 

Spolupracujeme s Oblastní charitou Uherské Hradiště

Charita_logo_krivky