Závěrečný účet města Kunovice za rok 2018 – příjmy a výdaje k 31.12.2018

Ke stažení: Závěrečný účet města Kunovice k 31.12.2018 – příjmy a výdaje k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Příloha k 31.12.2018 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018 Fin 2.12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 Přijaté transfery Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření…